Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zistenia

Stavebné investície

Rozhovory, dotazníkový prieskum, workshopy a diskusie na verejných fórach poukázali na viaceré, najmä priestorové problémy. Najvypuklejšími z nich sú nevyhovujúce priestory ústavov 3. oddelenia vied, Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i., Archívu SAV či centrálneho depozitu Ústrednej knižnice SAV, v. v. i. Táto situácia sa týka viac ako 250 zamestnancov a jej riešenie si bude vyžadovať výstavbu aspoň jedného nového pavilónu v areáli.

Pohľad na budovu, v ktorej sídlia ústavy 3. oddelenia vied SAV

Dlhodobo plánovanou investičnou akciou je Pavilón spoločenských vied. Priestorové problémy ústavov by optimálne na dlhé obdobie vyriešilo aj vybudovanie ďalšieho pavilónu pre prírodovedné ústavy, čo by umožnilo sústrediť ústavy so spoločným výskumným zameraním (Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i., Ústav hydrológie SAV, v. v. i., Geografický ústav SAV, v. v. i.) do jedného moderne vybaveného komplexu so zdieľanými laboratóriami a infraštruktúrou zodpovedajúcou súčasným podmienkam špičkového výskumu.

Biomedicínske centrum má dlhodobý investičný zámer adaptácie časti priestorov Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i. v areáli na výskumnú kliniku a diagnostické centrum, ktoré by zásadne zlepšili kvalitu, ale aj spoločenský impakt výskumu SAV. Klinika aj diagnostické centrum by, prirodzene, mali byť prístupné verejnosti, najlepšie priamo vchodom z Dúbravskej cesty.

Prednášková sála (aula) v areáli SAV plnohodnotne nepokrýva potreby ústavov pri organizovaní konferencií alebo seminárov. V prípade väčších podujatí sú ústavy nútené prenajímať si priestory a služby mimo areálu.

Okrem konferenčných priestorov chýbajú priestory na popularizáciu vedy, účastníci a účastníčky participačno-facilitačného procesu považujú organizovanie popularizačných a vzdelávacích aktivít na pôde SAV za veľmi dôležité. Zvažovali sa viaceré možnosti ako náučné chodníky, vonkajšie expozície, stále interiérové expozície a vytvorenie multifunkčných priestorov, prototypových laboratórií pre študentov aj odbornú verejnosť. Časť týchto aktivít môže byť zdieľaná napríklad s priestormi konferenčného centra, časť v dočasne nevyužívaných priestoroch Ústavu stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i., ktorý je takisto výhodne umiestnený v centrálnej časti areálu.

Obrázok č. 2

Služby a relax

V oblasti chýbajúcich, respektíve nedostatočne fungujúcich služieb respondenti najčastejšie uvádzali:

 • potrebu skvalitnenia možností stravovania,
 • chýbajúce možnosti na nákup základných potrieb (potraviny, drogéria, kancelárske potreby a podobne), kníhkupectvo, pošta, bankomat, prípadne kadernícke a kozmetické služby,
 • mladí zamestnanci SAV by veľmi uvítali možnosť umiestnenia škôlky, prípadne detského centra v areáli.

Vhodným riešením všetkých týchto prípadov by mohla byť modernizácia v súčasnosti málo využívaných, respektíve prenajímaných priestorov na rozhraní areálu a Dúbravskej cesty, ktorá by sa dala výhodne riešiť aj formou koncesie vzhľadom na možnosti obojstranného prístupu zvonka aj zvnútra areálu. Možný prístup verejnosti zvonka areálu by potenciálnemu koncesionárovi podstatne zlepšil možnosti zhodnotenia jeho investície a pomohol znížiť riziko z prípadného nedostatočného vyťaženia zo strany zamestnancov SAV. Nehnuteľný majetok poskytnutý koncesionárovi na zhodnotenie by pritom stále ostal v správe/vlastníctve SAV.

V areáli úplne absentujú možnosti na športovanie, ktoré sú v súčasnosti v moderných vedeckých kampusoch samozrejmosťou. Výsledky dotazníkového prieskumu týkajúceho sa potrieb v oblasti športu ukázali, že respondenti by privítali aspoň jednu telocvičňu/fitnescentrum, veľmi žiadanou je plaváreň a vonkajšie ihriská.

Zvyšujúca sa potreba mobility vedeckých pracovníkov a zahraničnej spolupráce kladie zvýšené požiadavky aj na ubytovacie kapacity, ktoré sú v areáli už značne limitujúce. Chýbajú možnosti krátkodobého aj strednodobého ubytovania stážistov a doktorandov. Tomuto účelu by po modernizácii mohli slúžiť pôvodne postavené ubytovacie kapacity v juhovýchodnej časti areálu, v ktorých sú umiestnené ústavy tretieho oddelenia vied, pokiaľ by sa pre tieto ústavy podarilo zabezpečiť vhodnejšie nové priestory.

Obrázok č. 2

Zeleň

V prípade zelene a životného prostredia v areáli respondenti identifikovali tieto problémy:

 • nevhodná údržba zelene a výsadba nevhodných druhov drevín,
 • problematické odpadové hospodárstvo, nakladanie s biologicky rozložiteľným a nebezpečným odpadom či separovanie,
 • energetická neefektívnosť viacerých existujúcich budov,
 • rozsiahle betónové plochy v spodnej časti areálu,
 • absencia adaptačných opatrení na zmenu klímy

V areáli je potrebné vytvoriť a dodržiavať koncepciu rozvoja a údržby zelene, adaptačné opatrenia na zmenu klímy a v čo najväčšej miere využívať zelenú architektúru a obnoviteľné zdroje energie.

Doprava

Veľká časť diskusie sa venovala dopravnej obslužnosti areálu, parkovaniu, možnostiam vytvorenia pešej zóny, vstupom do areálu a otvorenosti areálu pre verejnosť. Za pretrvávajúci problém respondenti považujú:

 • absenciu chodníkov, priechodov pre chodcov, osvetlenia, preťaženie statickou dopravou,
 • neregulovaný vstup a vjazd do areálu, nutnosť vyhradiť ho len pre zamestnancov SAV,
 • nedostatočnú reguláciu automobilovej dopravy a parkovania,
 • náročnú orientáciu/nedostatočný orientačný systém a značenie budov,
 • absentujúcu alebo nevyhovujúcu sieť peších a cyklistických trás,
 • v mnohých častiach areálu chýba osvetlenie, odpadkové koše, lavičky a pod.
Obrázok č. 2

Priorizovaným riešením sa javí vylúčenie automobilovej dopravy z centra areálu, pričom dopravná dostupnosť jednotlivých pracovísk by bola zabezpečená existujúcou okružnou komunikáciou. Potrebné by bolo dobudovať ďalšie vstupy a prepojenia z Dúbravskej cesty, ako aj náhradné odstavné parkovisko, ktoré by kompletne nahradilo parkovacie miesta v centre areálu (vhodný priestor potenciálne prístupný priamo z Dúbravskej cesty je pri Výpočtovom stredisku SAV).

Pešia zóna v centrálnej časti areálu by mohla byť parkovo upravená s dostatkom priestorov na oddych a relaxáciu pričom by potenciálne mohla slúžiť aj širšej verejnosti ako tranzitné pešie prepojenie medzi Karlovou Vsou a Železnou studienkou. Prístup verejnosti do jednotlivých zón areálu by sa realizoval podľa navrhovaného funkčného využitia s cieľom lepšie popularizovať vedeckú prácu v SAV. V pešej zóne by pre potreby rýchlejších presunov mohla byť vo vyhradených pruhoch využívaná preprava prostredníctvom zdieľaných bicyklov, respektíve elektrokolobežiek.

Výsledky dotazníkového prieskumu

Spracovali: Katarína Gáliková, Martin Podstupka

Foto: Martin Bystriansky