Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Výsledky dotazníkov

Cieľom dotazníkového prieskumu bolo overiť informácie získané z pološtruktúrovaných rozhovorov s čo najväčším počtom zamestnancov a zamestnankýň pracujúcich v areáli na Patrónke aj mimo neho.

Dotazník bol anonymný, skladal sa zo 14 otázok, rozdelených do štyroch častí:

  1. Základné údaje o respondentovi
  2. Dostupnosť, doprava, pohyb
  3. Skúsenosť s využitím priestoru
  4. Doplnenia a pripomienky

Prieskum sa uskutočnil od 25. septembra 2019 do 12. decembra 2019 a zúčastnilo sa ho 628 respondentov a respondentiek. Uvádzame niekoľko výsledkov.

Obrázok č. 1 Obrázok č. 2 Obrázok č. 3 Obrázok č. 4 Obrázok č. 5 Obrázok č. 6 Obrázok č. 7

Zdroj: Záverečná správa participatívneho procesu SAV, OZ Utópia