Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV

Riaditeľ ústavu: RNDr. Alena Gajdošová CSc.
WWW: http://pribina.savba.sk/ugbr
Profil ústavu: Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV (ÚGBR SAV) v Nitre bol založený v r. 1990 pod názvom Ústav genetiky rastlín SAV s orientáciou na riešenie aktuálnych problémov genetiky a šľachtenia vybraných druhov poľnohospodárskych plodín, lesných a ovocných drevín. Vzhľadom na neskoršiu metodickú orientáciu a odbornú profiláciu Predsedníctvo SAV schválilo v roku 1998 zmenu názvu ústavu na Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV. Výskum organizácie je zameraný na populačnú genetiku a šľachtenie rastlín, molekulárnu biológiu a biotechnológie, reprodukčnú a vývinovú biológiu. V súčasnosti začala organizácia rozširovať okruh záujmu o novšie vedné odbory, ako sú systémová biológia, proteomika a genomika rastlín. Pre uvedenú výskumnú činnosť je organizácia plne vybavená aj technicky a výskum v daných oblastiach je zastrešovaný odborne kvalifikovanými, skúsenými pracovníkmi. Vedecko-výskumná činnosť ÚGBR SAV a aktivity s ňou súvisiace sa rozvíjajú v rámci troch existujúcich oddelení a viacerých výskumných projektových tímov.