Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Matematický ústav SAV

Riaditeľ ústavu: doc. RNDr. Karol Nemoga CSc.
WWW: http://www.mat.savba.sk
Profil ústavu: Ústav vznikol v roku 1959, 1975 sa zriadilo dislokované pracovisko MÚ SAV v Košiciach a 1993 bol k ústavu pričlenený Kabinet informatiky, ktorý vznikol v roku 1991. V roku 2001 vznikol Inštitút matematiky a informatiky v Banskej Bystrici, spoločné pracovisko MÚ SAV a FPV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Základný výskum ústavu je zameraný na riešenie úloh v oblasti algebraických a topologických štruktúr, teórie čísel, matematickej logiky, kvantových štruktúr, funkcionálnej, harmonickej a stochastickej analýzy, matematickej štatistiky, teórie grafov, diferenciálnych rovníc, výpočtovej zložitosti a teoretických aspektov programovacích jazykov, automatov a výpočtových systémov.

Ústav je vydavateľom dvoch medzinárodných vedeckých časopisov:Mathematica Slovaca a Tatra Mountains Mathematical Publications, a je sídlom Slovenskej pobočky zahraničného časopisu Zentralblatt Math, Springer.

Služby: IMC-S-00-0071-MU: Testovanie a zavádzanie nových liekov matematick......
IMC-S-00-0072-MU: Optimalizácia prepravy a distribúcie médií.
IMC-S-00-0073-MU: Vyhodnocovanie dopravných prieskumov a tvorba dop......
IMC-S-00-0074-MU: Matematické metódy v kryptológii.