Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Archeologický ústav SAV

Riaditeľ ústavu: doc. PhDr. Matej Ruttkay CSc.
WWW: http://www.archeol.sav.sk/
Profil ústavu: Ústav vznikol v roku 1939 ako Štátny archeologický a konzervátorský ústav a roku 1953 prešiel do zväzku pracovísk SAV. Rozvíja vedeckovýskumnú činnosť vo vednom odbore archeológia a príbuzných vedných disciplínach v rámci vlastného vedeckovýskumného programu, úloh grantových projektov, štátnych objednávok, medzinárodných projektov a individuálnych úloh tvorivých pracovníkov. Dosiahnuté výsledky uplatňuje vo verejnom živote formou vedecko-popularizačnej a kultúrno-osvetovej činnosti. Vykonáva aj funkciu školiaceho pracoviska pre výchovu nových vedeckých pracovníkov v odbore archeológia.