Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Profil monografie

Reflexia ruského formalizmu v diele Mikuláša Bakoša
Soňa Pašteková Číslo ORCID

Reflexia ruského formalizmu v diele Mikuláša Bakoša

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Publikované: 17. 10. 2023
O monografii:
Monografia skúma, do akej miery boli impulzy prekladov teoretických prác ruského formalizmu akceptované a produktívne pre vývin terminologického inštrumentária v slovenskom vedeckom prostredí. Zameriava sa na mapovanie a rekonštrukciu prekladateľských a literárnovedných aktivít M. Bakoša s akcentom na preklady vedeckých textov predstaviteľov ruskej formálnej školy, predovšetkým významných teoretikov prózy V. Šklovského a B. Ejchenbauma. Závery výskumu vnímame ako potenciálnu perspektívnu bázu pre širšie skúmanie Bakošovej vedeckej činnosti. Za základné metodologické východisko skúmania jeho prekladateľského a bádateľského prínosu pre oblasť modernej literárnej vedy považujeme interdisciplinárny, literárnohistorický a translatologický prístup.
Detaily:
126 strán
Kľúčové slová:
ruský formalizmus, štrukturalizmus, translatológia, historická poetika
O vydaní:
Vydavatelia: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.
Vydanie: 1.
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2023
ISBN 978-80-224-2030-3 (print)
Typ knihy: monografia
Ako citovať:
ISO 690:
Pašteková, S.: Reflexia ruského formalizmu v diele Mikuláša Bakoša. 1 vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.. 2023. pp. 126. ISBN 978-80-224-2030-3. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2023.9788022420303

APA:
Pašteková, S. (2023). Reflexia ruského formalizmu v diele Mikuláša Bakoša. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.. ISBN 978-80-224-2030-3. DOI: https://doi.org/10.31577/2023.9788022420303