Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

doc. Mgr. Peter Megyeši, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • MEGYEŠI, Peter. Prekvapujúce súvislosti a objavné prepojenia: poznámky k tvorbe Samuela Velebného = Surprising correlations and exploratory cross-connections: notes on Samuel Velebný´s art. In Profil súčasného výtvarného umenia, 2024, roč. 31, č. 1, s. 74-85. ISSN 1335-9770. Type: ADFB
  • MEGYEŠI, Peter. Ako vysvetliť obrazy o medzidruhovom súžití mŕtvemu skalárovi. In Artalk.cz : časopis o současném vizuálním umění na výtvarné scéně v Česku, na Slovensku i v zahraničí, 2024, 26. 3. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.info/news/ako-vysvetlit-obrazy-o-medzidruhovom-suziti-mrtvemu-skalarovi Type: EDI
  • MEGYEŠI, Peter. Hľadanie univerzálneho jazyka. In Artalk.cz : časopis o současném vizuálním umění na výtvarné scéně v Česku, na Slovensku i v zahraničí, 2024, 6. 2. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.info/news/hladanie-univerzalneho-jazyka Type: EDI
  • MEGYEŠI, Peter. Feministické priestory. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2023, vol. 16, no. 70, s. 14. ISSN 1336-9644. Dostupné na internete: https://flashart.cz/2024/01/07/feministicke-priestory/ Type: EDI
  • MEGYEŠI, Peter. Erik Šille White & Weiss, Bratislava. In Flash art : the world´s leading art magazine. Czech & Slovak edition, 2024, vol. 16, no. 71, s. 63-64. ISSN 1336-9644. Type: EDI
  • MEGYEŠI, Peter. Umenie zjednocovania protikladov. In Artalk.cz, 2024, 17. 5. ISSN 1805-6989. Dostupné na internete: https://artalk.info/news/umenie-zjednocovania-protikladov Type: EDI
  • MEGYEŠI, Peter - VELEBNÝ, Samuel. Samuel Velebný v rozhovore s Petrom Megyešim : "Snažím sa tvoriť umelecké diela, ktoré pomáhajú pochopiť fenomény každodennosti v nejakých nových súvislostiach.". In Profil súčasného výtvarného umenia, 2024, roč. 31, č. 1, s. 86-97. ISSN 1335-9770. Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus