Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Kamila Urban PhD.

National projects

Language and cognitive impacts of socio-economic, cultural and educational conditions in preschool age on the development of literacy in primary education

Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Urban Kamila PhD.

* ELD-ET - Effective reading behavior strategies studied at key stages of literacy development

Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: prof. PhDr. Zápotočná Oľga CSc.

Projects total: 2

Note: * cosolver