Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Romana Javorčeková, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Kin, dza-dza a ku [Kin, dza-dza and ku]. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2013, roč. 17, č. 2, s. 126-128. ISSN 1335-1893. Type: BDFB
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Nový Adam [The New Adam]. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2013, roč. 17, č. 1, s. 189-194. ISSN 1335-1893. Type: BDFB
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Ako sa zbaviť morálky a odovzdať násilie [How to Get Rid of Morals and Hand over Coercion]. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2014, roč. 18, č. 2, s. 272-281. ISSN 1335-1893. Type: ADFB
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Smiech ako prostriedok proti moci (na príklade filmu Georgija Daneliju Kin-dza-dza) [Laughter against Power (illustrated by Georgiy Daneliya's Mowie "Kin-dza-dza!"]. In Fenomén moci a sociálne nerovnosti : zborník z nultého ročníka konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bomba, L., Köverová, E., Smrek, M. (eds.) ; recenzenti P. Brnula, P. Ondrejkovič. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, s. 106-119. ISBN 978-80-223-3619-2. Type: AED
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Muž zo železa (pdf) : recenzia filmu Môj priateľ Ivan Lapšin, Sovietsky zväz 1984, réžia Alexej German. In 16. ročník Letného filmového seminára 4 živly, téma: Moc, Banská Štiavnica, 6. - 10. 8. 2014, s. 20. Dostupné na internete: <http://www.4zivly.sk/uploads/files/Moj priatel Ivan Lapsin.pdf> Type: EDI
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Vlna tvarujúca breh [A Wave Shaping the Shore]. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2015, roč. 19, č. 1, s. 250-260. ISSN 1335-1893. Type: ADFB
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Strach má moc vytvárať hranice. Priestor verejného a oblasť súkromného [The Power of Fear to Create Borders. Public and Private Spheres]. In Fenomén moci a sociálne nerovnosti 2014 : zborník príspevkov z prvého ročníka konferencie pre doktorandov, doktorandky a mladú vedeckú obec v Bratislave 13. - 14. novembra 2014 [elektronický zdroj]. Editori L. Bomba, M. Smrek, I. Sokola ; recenzenti O. Gyarfášová, J. Halas. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015, s. 22-34. ISBN 978-80-223-3774-8. https://mocnerovnosti.files.wordpress.com/2015/06/zbornik_prispevkov_-_fenomen_moci_a_socialne_nerovnosti_2014.pdf. Dostupné na internete: <https://mocnerovnosti.files.wordpress.com/2015/06/zbornik_prispevkov_-_fenomen_moci_a_socialne_nerovnosti_2014.pdf> Type: AFD
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Strach a premeny súkromného a verejného priestoru [Fear and the Transformations of Private and Public Spaces]. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2015, roč. 11, č. 1. ISSN 1336-6556. Dostupné na internete: http://www.ostium.sk Type: GHG
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Smiech ako moc a premeny človeka súčasnosti [The Laughter as a Power and Changes of Contemporary Human]. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2016, roč. 12, č. 1. ISSN 1339-942X. Dostupné na internete: http://www.ostium.sk/sk/smiech-ako-moc-a-premeny-cloveka-sucasnosti/ Type: ADFB
  Citations:
  [3.1] VYDROVÁ, Jaroslava. Výraz - dielo - telesnosť : fenomenologické eseje. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019, s. 155. ISBN 978-80-7465-381-0.
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Priestor na život vo filmoch Georgija Daneliju [The Space for Life in the Filmsof Georgiy Daneliya]. In Art Communication & Popculture : časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru, 2016, roč. 2, č. 1, s. 137-150. ISSN 1339-9284. (VEGA č. 2/0050/14 : Existencia, socialita a étos konania: fenomenologické výzvy a existenciálne súvislosti) Type: ADFB
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Moc charizmatických mužov. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2016, roč. 20, č. 1, s. 148-163. ISSN 1335-1893. Type: ADFB
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Moc smiechu a premeny človeka. In Povaha súčasnej filozofie a jej metódy 2016 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov v rámci trinásteho ročníka cyklu Mladá filozofia. Editorky Anna Sámelová, Romana Javorčeková ; recenzenti Jozef Adámať, Martin Nuhlíček. - Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016, s. 39-48. ISBN 978-80-89766-01-7. Dostupné na internete: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/doc/Mlada_filozofia_XIII_2016-1.pdf (APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia) Type: AFD
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. "Nebudem hovoriť. Nemôžem hovoriť." Vladimír Godár: Kultúrne udalosti pri príležitosti životného jubilea. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2016, roč. 12, č. 2. ISSN 1336-6556. Dostupné na internete: http://www.ostium.sk/sk/nebudem-hovorit-nemozem-hovorit/ Type: GHG
 • Povaha súčasnej filozofie a jej metódy 2016 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov v rámci trinásteho ročníka cyklu Mladá filozofia. Editorky Anna Sámelová, Romana Javorčeková ; recenzenti Jozef Adámať, Martin Nuhlíček. Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2016. 153 s. Dostupné na internete: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/doc/Mlada_filozofia_XIII_2016-1.pdf. ISBN 978-80-89766-01-7 Type: FAI
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Vzťah intímneho, súkromného a verejného v dokumentárnych filmoch Heleny Třeštíkovej. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2017, roč. 21, č. 2, s. 117-146. ISSN 1335-1893. (APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia) Type: ADFB
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Krádež ako trestný čin, spôsob života a umenie. René Plášil a Helena Třeštíková. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2018, roč. 22, č. 1, s. 146-160. ISSN 1335-1893. (APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia) Type: ADFB
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Vesmír vo filmoch: ľudský alebo neľudský? Skutočnosť a neskutočnosť v žánri sci-fi. In Iluzívne a antiiluzívne vo filme : zborník príspevkov z 18. česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa konala 12. - 15. októbra 2017 v Krpáčove. Editor Martin Kaňuch ; recenzenti Marian Zervan, Jozef Kovalčík. - Bratislava : Asociácia slovenských filmových klubov : Slovenský filmový ústav, 2018, s. 138-148. ISBN 978-80-970420-5-9. Type: AFD
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Jan Patočka - filozof, ktorý patrí všetkým. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2018, roč. 14, č. 4, nestr. ISSN 1339-942X, eISSN 1336-6556. Recenzia na: The Socrates of Prague / Sam Willems. - Belgicko, 2017. Dostupné na internete: http://www.ostium.sk/language/sk/jan-patocka-filozof-ktory-patri-vsetkym/ Type: EDI
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Môj neznámy vojak. Náplasť na rany v pamäti. In Zborník 20. ročníka Letného filmového festivalu 4 živly: Happy end, 8. - 12. 8. 2018, Banská Štiavnica. - Bratislava : Občianske združenie 4 živly, 2018, s. 19. ISBN 978-80-970770-7-5. Type: GII
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Filmový dialóg s minulosťou v reflexii dokumentárnych filmov Okupácia 1968 a Môj neznámy vojak [Film dialogue with the past in the reflection of documentaries Occupation 1968 and My Unknown Soldier]. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2019, roč. 15, č. 1. ISSN 1339-942X. Dostupné na internete: http://ostium.sk/language/sk/filmovy-dialog-s-minulostou-v-reflexii-dokumentarnych-filmov-okupacia-1968-a-moj-neznamy-vojak/ (VEGA č. 2/0110/18 : Genealógia svedomia, fenomenalita konania a existencia v dialógu s inými - východiská a ich problémy) Type: ADFB
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Dve hodiny na špičkách. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2019, roč. 23, č. 1, s. 208-215. ISSN 1335-1893. Type: ADFB
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Všednosť a nevšednosť banality. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2019, roč. 23, č. 2, s. 210-215. ISSN 1335-1893. (APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia) Type: ADFB
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. V osídlach pamäti. Od každodenných záznamov po dokumentárny film. Rozhovor s Annou Kryvenko. In Ostium : internetový časopis pre humanitné vedy, 2019, roč. 15, č. 1. ISSN 1339-942X. Dostupné na internete: http://ostium.sk/language/sk/v-osidlach-pamati-od-kazdodennych-zaznamov-po-dokumentarny-film-rozhovor-s-annou-kryvenko/ Type: GII
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Balada o siedmich obesených. Kto dá krk a kto slučku. In Zborník 21. ročníka Letného filmového festivalu 4 živly: Čísla, 7. - 11. 8. 2019, Banská Štiavnica. - Bratislava : Občianske združenie 4 živly, 2019. Type: GII
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Čas na priestor súkromia a priestor verejnosti. Recenzenti Oľga Sisáková, Juraj Oniščenko. 1. vyd. Bratislava : Asociácia slovenských filmových klubov a Slovenský filmový ústav, 2020. 200 s. ISBN 978-80-970420-6-6 (APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia) Type: AAB
  Citations:
  [6] CHALÁSOVÁ, Linda. Domov ako základný predpoklad ľudského života. In Kino-Ikon, 2020, roč. 24, č. 2, s. 194-197. ISSN 1335-1893.
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Urban exploration - súkromný priestor pre všetkých? [Urban Exploration - A Private Space for All?]. In Fenomén 2020: Komunita v mediálnom priestore. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2020, s. 165-176. ISBN 978-80-223-4974-1. (APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia) Type: ABD
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Filmová adaptácia literárneho diela s historickou témou ako výpoveď súčasného človeka. In Trezorové filmy - interdisciplinárny pohľad : zborník príspevkov z interdisciplinárnej konferencie konanej dňa 11. a 12. septembra 2019 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zostavovatelia Tomáš Mészáros, Rudolf Kasinec ; recenzenti Ľubomír Batka, Jarmila Chovancová. - Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2019, s. 232-248. ISBN 978-80-7160-524-9. (APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia) Type: AFD
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Filmový obraz, slovo a zvuk v intenciách smiechu [Film Image, Word and Sound in the Intentions of Laughter]. In Obraz - Slovo - Zvuk : zborník príspevkov z 19. česko-slovenskej filmologickej konferencie Obraz - Slovo - Zvuk, ktorá sa konala 17. - 20. októbra 2019 v Krpáčove. Editor Martin Kaňuch ; recenzenti Jana Dudková, Martin Palúch. - Bratislava : Asociácia slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, 2020, s. 43-53. ISBN 978-80-85187-83-0. (APVV-15-0682 : Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia) Type: AFD
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Filmové čítanie: Priestory "nebývania" a esencia domova v časozberných dokumentoch Heleny Třeštíkovej. In Film.sk : mesačník o filmovom dianí (nielen) na Slovensku, 2020, roč. 21, č. 4-5, s. 54-58. ISSN 1335-8286. Dostupné na internete: http://www.filmsk.sk/cislo/nove-cislo-4-5-2020/filmove-citanie Type: BDF
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Dva portréty žien ako časový kaleidoskop. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2020, roč. 24, č. 2, s. 181-187. ISSN 1335-1893. Recenzia na: Ester a Karolína / Helena Třeštíková. - Praha : Česká televize, 2020. Type: EDI
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Filmová kultúra v online priestore. In Knihy na dosah, 14. február 2022. ISSN 2729-7624. Dostupné na internete: https://knihynadosah.sk/romana-javorcekova-filmova-kultura-v-online-priestore/ Type: BDF
 • JAVORČEKOVÁ, Romana. Ako sa skúša zem. In Kino - Ikon : časopis pre vedu o filme a "pohyblivom obraze", 2021, roč. 25, č. 2, s. 196-206. ISSN 1335-1893. Recenzia na: Gunda / Victor Kossakovsky. - 2020. (APVV-20-0137 : Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr) Type: EDI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus