Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Andrea Melichárková PhD.

National projects

* Evolutionary dynamics of the (Sub-)Mediterranean flora: uncovering causes of high species diversity in Alyssum and Odontarrhena (Brassicaceae)

Evolučná dynamika (sub)mediteránnej flóry: odhalenie príčin vysokej druhovej diverzity v rodoch Alyssum a Odontarrhena (Brassicaceae)

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Španiel Stanislav PhD.

* EVOPLROHA - The role of reproductive systems, hybridization, and symbiosis in the evolution and long-term survival of vascular plants in a rocky environment

Význam reprodukčných systémov, hybridizácie a symbiotickej asociácie pre evolúciu a prežívanie cievnatých rastlín v prostredí skalných biotopov

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Mgr. Slovák Marek PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver