Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Katarína Pichová PhD.

International projects

* LIFT - Lifting farm animal lives – laying the foundations for positive animal welfare

Zlepšenie životov hospodárskych zvierat - položenie základov pre pozitívne životné podmienky zvierat

Duration: 4.11.2022 - 3.11.2026
Program: COST
Project leader: RNDr. Košťál Ľubor CSc.


National projects

* Identification of behavioural and neurobiological indicators of positive poultry welfare

Identifikácia behaviorálnych a neurobiologických indikátorov pozitívneho welfaru hydiny

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Košťál Ľubor CSc.

Infrared thermography as a tool for the study of emotions and animal welfare

Infračervená termografia ako nástroj štúdia emócií a welfaru zvierat

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Pichová Katarína PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver