Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Doc. Ivona Kollárová, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • KOLLÁROVÁ, Ivona. Diela nemeckých dramatikov očami uhorských cenzorov na prelome 18. a 19. storočia = The Works of German Playwrights Through the Eyes of the Censors at the Turn of the Eighteenth and the Nineteenth Centuries. In Slovenské divadlo, 2024, roč. 72, č. 1, s. 5-20. (2023: 0.158 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-699X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/sd-2024-0002 (VEGA 2/0024/22 : Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny) Type: ADNB
  • KOLLÁROVÁ, Ivona. Divadlo - priestor ohrozovania mravnosti v disciplinizačnom diskurze na prelome 18. a 19. storočia = Theatre as a Morality-threatening Venue in the Disciplinary Discourse at the Turn of the Nineteenth Century. In Umenie a umelci v meste okolo roku 1800. Editorky Katarína Beňová — Katarína Kolbiarz Chmelinová ; recenzenti Eva Kowalská, Pavel Suchánek, Eva Szórádová. - Bratislava : Stimul, 2023, s. 552-577. ISBN 978-80-8127-295-0. (VEGA 2/0024/22 : Divadlo ako priestor a nástroj spoločenskej zmeny) Type: AFB
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus