Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Miroslav Caboň PhD.

International projects

Soil Biodiversit - The European Biodiversity Partnership - Sub-task 2.6.3 Pilot on soil biodiversity in protected, near natural forests

Biodiversa+ pilotný projekt monitoringu biodiverzity - Subpilot 2.6.3. Prieskum pôdnej diverzity v chránených prirodzených lesoch

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Horizont Európa
Project leader: Mgr. Caboň Miroslav PhD.


National projects

* What we (do not) know about the genus Crepidotus (Agaricomycotina, fungi)

Čo (ne)vieme o rode Crepidotus (Agaricomycotina, huby)

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Adamčíková Katarína PhD.

* Diversity of fungal and algal communities associated to Mediterranean centered lichens at ecological and spacial levels

Diverzita spoločenstiev húb a rias asociovaných v lišajníkoch s centrom rozšírenia v Mediteráne na ekologickej a priestorovej úrovni

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Bérešová Anna PhD.

* FUNPOXHYB - Fungal hybrid heme peroxidases from primeval forest with application in environmental biotechnologies

Hybridné hémové peroxidázy húb z pralesa s využitím v environmentálnych biotechnológiách

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.

Unraveling of functional diversity and ecological role of fungi of the family Clavariaceae

Objasnenie funkčnej diverzity a ekologickej úlohy húb čeľade Clavariaceae

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Caboň Miroslav PhD.

* STRAKA - Tree and country – influence of trees on diversity of soil microorganisms in agricultural land

Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.

* EVOPLROHA - The role of reproductive systems, hybridization, and symbiosis in the evolution and long-term survival of vascular plants in a rocky environment

Význam reprodukčných systémov, hybridizácie a symbiotickej asociácie pre evolúciu a prežívanie cievnatých rastlín v prostredí skalných biotopov

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Mgr. Slovák Marek PhD.

Projects total: 7

Note: * cosolver