Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

prof., Mgr. Tatiana Kluvánková PhD.

International projects

* MARGISTAR - A European forum for revitalisation of marginalized mountain areas

Európske fórum pre revitalizáciu horských marginalizovaných oblastí

Duration: 16.9.2022 - 15.9.2026
Program: COST
Project leader: Mgr. Brnkaľáková Stanislava PhD.

wildE - Climate-smart rewilding: ecological restoration for climate change mitigation, adaptation and biodiversity support in Europe

Klimaticky-inteligentné zdivočovanie: ekologická obnova na zmiernenie zmeny klímy, adaptáciu a podporu biodiverzity v Európe

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: Horizont Európa
Project leader: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.

COEVOLVERS - Coevolutionary approach to unlock the transformative potential of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities

Koevolučný prístup k odomknutiu transformačného potenciálu prírode blízkych riešení pre inkluzívnejšie a odolnejšie komunity

Duration: 1.11.2022 - 31.10.2026
Program: Horizont Európa
Project leader: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.

TransformERS - Transformations international Experience and Research network for Sustainable futures

Transformácia medzinárodných skúseností a výskumnej siete pre udržateľnú budúcnosť

Duration: 31.10.2023 - 30.10.2027
Program: COST
Project leader: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.


National projects

Management of global change in vulnerable areas

Manažment globálnej zmeny v zraniteľných územiach

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver