Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Janka Smatanová

National projects

* Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU

Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vantarová Katarína PhD.

* Evolutionary dynamics of the (Sub-)Mediterranean flora: uncovering causes of high species diversity in Alyssum and Odontarrhena (Brassicaceae)

Evolučná dynamika (sub)mediteránnej flóry: odhalenie príčin vysokej druhovej diverzity v rodoch Alyssum a Odontarrhena (Brassicaceae)

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Španiel Stanislav PhD.

* RET-EVOL-BRASS - Reticulate or divergent evolution? Resolving processes behind the high species richness and endemism in Brassicaceae genera

Retikulátna alebo divergentná evolúcia? Objasnenie procesov, ktoré stoja za veľkou druhovou bohatosťou a endemizmom v rodoch čeľade Brassicaceae

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Marhold Karol DrSc.

Projects total: 3

Note: * cosolver