Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Matej Baláž PhD.

International projects

MechSustInd - CA18112: Mechanochemistry for Sustainable Industry

CA18112: Mechanochémia pre obnoviteľný priemysel

Duration: 1.5.2019 - 30.4.2023
Program: COST
Project leader: RNDr. Baláž Matej PhD.

Environmentally friendly synthesis of nanocomposites based on eggshell waste and silver nanoparticles with biological activity using ball milling

Environmentálne prijateľná syntéza nanokompozitov na báze vaječného odpadu a strieborných nanočastíc s biologickou aktivitou za využitia guľového mletia

Duration: 1.9.2020 - 30.6.2021
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: RNDr. Baláž Matej PhD.


National projects

High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications

Vysoko-energetické mletie pre syntézu nanomateriálov bio-prístupom a vybrané environmentálne aplikácie

Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Baláž Matej PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver