Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Matej Baláž DrSc.

International projects

Innovative remediation strategy for toxic mercury species in the area of former Pavlodar chemical plant

Inovatívna stratégia sanácie toxických druhov ortuti v areáli bývalého chemického závodu Pavlodar

Duration: 15.4.2022 - 1.11.2024
Program: Iné
Project leader: RNDr. Baláž Matej DrSc.

* POTASSIAL - Zero-waste valorisation of feldspathic ores: Green application and sustainable sourcing of strategic raw materials.

Bezodpadové zhodnotenie živcových surovín: Zelené aplikácie a udržateľné získavanie strategických nerastných surovín.

Duration: 15.4.2022 - 14.4.2025
Program: ERANET
Project leader: Mgr. Achimovičová Marcela PhD.

Technology of green synthesis of structurally modified metal sulfide nanocomposites with high photocatalytic activity and antibacterial properties

Technológia zelenej syntézy štruktúrne modifikovaných kovových sulfidových nanokompozitov s vysokou fotokatalytickou aktivitou a antibakteriálnymi vlastnosťami

Duration: 1.8.2022 - 31.12.2024
Program: Iné
Project leader: RNDr. Baláž Matej DrSc.


National projects

* Advanced method of preparation of selected metal chalcogenides by high-energy milling as potential materials for energy conversion.

Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Achimovičová Marcela PhD.

High-energy milling of calcite-based eggshell waste and selected plants for preparation of nanocrystalline minerals and environmental applications

Vysoko-energetické mletie vaječného odpadu na báze kalcitu a vybraných rastlín pre prípravu nanokryštalických minerálov a environmentálne aplikácie

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Baláž Matej DrSc.

Projects total: 5

Note: * cosolver