Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Ing. Anita Eckstein, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BALOGH, Róbert - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - TOKÁR, Kamil - DANKO, Martin**. The synthesis and spectral study of thiazolo[5,4-d]thiazole based small molecules using 1,3,4-oxadiazole as a linker for organic electronics. In Journal of Photochemistry and Photobiology. A: chemistry, 2023, vol. 434, no. 1, art. no. 114217, [11] p. (2022: 4.3 - IF, Q2 - JCR, 0.678 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1010-6030. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2022.114217 Type: ADCA
  • ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita** - TOKÁROVÁ, Zita** - KOZMA, Erika - BALOGH, Róbert - VYKYDALOVÁ, Anna - MRÓZ, Wojciech - TOKÁR, Kamil. Thiazolo[5,4-d]thiazoles with a spirobifluorene moiety as novel D-p-A type organic hosts: design, synthesis, structure-property relationship and applications in electroluminescent devices. In New Journal of Chemistry, 2023, vol. 47, no. 23, p. 11165-11175. (2022: 3.3 - IF, Q2 - JCR, 0.601 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1144-0546. Dostupné na: https://doi.org/10.1039/d3nj01633a Type: ADCA
  • GURSKÁ, Mária** - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - MOSNÁČEK, Jaroslav. Synthesis and controlled polymerization of furan-based monomers. In BYPOS 2023 : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientists conference : conference book : programme and book of abstracts. 1. - Bratislava : Young Scientists Council of Polymer Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2023, p. 86. ISBN 978-80-89841-17-2. (BYPOS : from gold to polymers : 9th Bratislava Young Polymer Scientist conference) Type: AFH
  • NADA, Ahmed A.** - OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - KLEINOVÁ, Angela - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - ŠIMON, Erik - MOSNÁČEK, Jaroslav. Ionic conductive cellulose-based hydrogels for Al-air batteries: Influence of the charged-functional groups on the electrochemical properties. In Journal of Power Sources, 2023, vol. 572, art.no. 233089, [9]p. (2022: 9.2 - IF, Q1 - JCR, 1.854 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-7753. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2023.233089 Type: ADCA
  • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - DUALE, Khadar - ZAWIDLAK-WEGRZYŃSKA, Barbara - RYDZ, Joanna. Antimicrobial and drug delivery aspect of environment-friendly polymer nanocomposites. In Nanocomposites-Advanced Materials for Energy and Environmental Aspects. - Chennai, India : Matthew Deans, 2023, p. 383-447. ISBN 978-0-323-99704-1. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99704-1.00002-3 (2/0143/22 : Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu) Type: ABC
  • OPÁLKOVÁ ŠIŠKOVÁ, Alena** - ABDALLAH, Heba M. - ELBAYOMI, Smaher Mosad - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita. Recycled Synthetic Polymer-Based Electrospun Membranes for Filtering Applications. In Recent Developments in Nanofibers Research. - Londýn : IntechOpen Limited, 2023, p. 1-19. ISBN 978-1-80356-387-9. Dostupné na internete: https://www.intechopen.com/chapters/83152 (2/0143/22 : Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu) Type: AECA
  • SAMAN, Ezgi - CEBOVÁ, Martina - BARTA, Andrej - KONERACKÁ, Martina - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - ECKSTEIN ANDICSOVÁ, Anita - DANKO, Martin - MOSNÁČEK, Jaroslav - PECHÁŇOVÁ, Oľga**. Combined therapy with simvastatin- and coenzyme-Q10-loaded nanoparticles upgegulates the Akt-eNOS pathway in experimental metabolic syndrome. In International Journal of Molecular Sciences, 2023, vol. 24, art. no. 276, p. [1-16]. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24010276 (APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA č. 2/0112/19 : Experimentálny infarkt myokardu: príspevok hypertenzie a obezity, účinok inhibítora toll-like receptorov. VEGA č. 2/0132/20 : Vplyv starnutia a hypertenzie na experimentálny infarkt myokardu. VEGA č. 1/0035/19 : Protekcia kardiovaskulárneho systému pri experimentálnej hypertenzii a zlyhaní srdca duálnou inhibíciou neprilyzínu a AT1 receptorov pre angiotenzín II: porovnanie s ACE-inhibíciou a melatonínom. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie. ITMS2014+: 313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19). ITMS2014+: 313011W428 : Centrum pre biomedicínsky výskum - BIOMEDIRES - II. etapa. ITMS2014+: 313021T081 : Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus