Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Svetlana Miklíková, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • TRNKOVÁ, Lenka - BUOCIKOVÁ, Verona - MEGO, Michal - ČUMOVÁ, Andrea - BURÍKOVÁ, Monika - BOHÁČ, Martin - MIKLÍKOVÁ, Svetlana - CIHOVÁ, Marína - SMOLKOVÁ, Božena. Epigenetic deregulation in breast cancer microenvironment: Implications for tumor progression and therapeutic strategies. In Biomedicine & Pharmacotherapy, 2024, vol. 174, art. no. 116559. (2023: 1.493 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0753-3322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.biopha.2024.116559 (APVV-16-0178 : Mechanizmus tolerancie indukovanej mezenchýmovými stromálnymi bunkami voči protinádorovej liečbe a cielená terapeutická intervencia v nádorových bunkách karcinómu prsníka. VEGA 2/0067/22 : Sledovanie vplyvu stromálnej zložky nádorového mikroprostredia na liečbu karcinómu prsníka v organoidovom modeli. VEGA 2/0138/20 : Objasnenie úlohy genetických predispozícií v kontexte nádorového mikroprostredia karicnómu prsníka) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus