Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Radoslav Schügerl, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • SCHÜGERL, Radoslav - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SOKÁČ, Marek - DULOVIČOVÁ, Renáta - KOVÁČOVÁ, Viera. Účinok vodnej vegetácie na kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky nížinných tokov [Influence of aquatic vegetation on quantitative and qualitative characteristics in lowland rivers]. Bratislava : VEDA, 2022. 118 s. ISBN 978-80-224-1994-9 (Vega 2/0025/19 : Influence of aquatic vegetations on quantitative and qualitative parameters of lowland streams. Vega 2/0085/20) Type: AAB
  • SCHÜGERL, Radoslav** - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Change of the Manning´s coefficient in small stream influenced by vegetation. In Acta Hydrologica Slovaca, 2023, vol. 24, no. 1, p. 134-140. (2022: 0.159 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 2644-4690. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/ahs-2023-0024.01.0015 (VEGA 2/0028/23 : Zmeny hydrodynamických a morfologických ukazovatelov riecneho koryta v dôsledku zarastania vodnou vegetáciou v nížinných oblastiach - Seasonal variations of hydrodynamic and morphological parameters in lowland vegetated rivers) Type: ADNB
  • VITKOVÁ, Justína** - KOVÁČOVÁ, Viera - SCHÜGERL, Radoslav - BOTKOVÁ, Natália. Sorpcia dusičnanových a fosforečnanových iónov po aplikácii biouhlia v prachovito hlinitej pôde [Sorption of nitrate and phosphate ions after biochar application in silt loam soil]. In Contemporary Challenges in Environmental Research : book of peer-reviewed papers - Electronic Book. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 141-147. ISBN 978-80-89139-58-3. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000493-8aa128aa13/E-Book%20of%20Papers%20UH%20SAV_2023_final.pdf?ph=1778df732d (Vega 2/0155/21 : Vplyv aplikácie biouhlia na hydrofyzikálne parametre rôznych druhov pôd. VEGA 2/0028/23 : Zmeny hydrodynamických a morfologických ukazovatelov riecneho koryta v dôsledku zarastania vodnou vegetáciou v nížinných oblastiach - Seasonal variations of hydrodynamic and morphological parameters in lowland vegetated rivers. APVV-21-0089 : BCSOIL -Biouhlie ako pôdne aditívum pre trvalo udržatelné poľnohospodárstvo v podmienkach klimatickej zmeny) Type: AEDA
  • VITKOVÁ, Justína** - KOVÁČOVÁ, Viera - SCHÜGERL, Radoslav - BOTKOVÁ, Natália. Changes in sorption of nitrate and phosphate ions in soil with biochar amendment. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability. 1. vydanie. - Bratislava : IH SAS, 2023, p. 41-41. ISBN 978-80-89139-59-0. Dostupné na internete: https://1778df732d.clvaw-cdnwnd.com/464163c6c58a7760d10c2dc0e217449b/200000492-87ef187ef3/E-Book_AbstractsPD_2023_1.pdf?ph=1778df732d (Book of Abstracts from the 30th Poster day - conference with international participation) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus