Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Viktor Puchý PhD.

National projects

* Experimental development of new metal - ceramic nano - composites for friction applications using metal wastes from machining operations.

Experimentálny vývoj nových kovo-keramických nano-kompozitov pre trecie aplikácie s využitím odpadov z obrábamia kovov

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Podobová Mária PhD.

Gradient micro / nano composites with Al matrix prepared by pulsed electric current sintering

Gradientné mikro/nano kompozity s Al matricou pripravené spekaním pomocou pulzného elektrického prúdu

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Puchý Viktor PhD.

* INNOVATTOOLS - Innovative approaches to increase the lifetime and reduce the energy consumption of cutting tools in wood processing in forestry

Inovatívne prístupy k zvyšovaniu životnosti a znižovaniu energetickej náročnosti rezných nástrojov pri spracovaní dreva v lesníctve

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Džupon Miroslav PhD.

* Ino-Clad - Innovative approaches to the restoration of functional surfaces by laser weld overlaying

Inovatívne prístupy pri obnove funkčných povrchov laserovým naváraním

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: RNDr. Džupon Miroslav PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver