Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Curriculum vitae

Mgr. Barbora Králičková, PhD.

1. Name, surname, degrees: Mgr. Barbora Králičková, PhD.

2. Position at the institution: deputy director

3. Contact data: Tel: + 421 907 789 749, E-mail: barbora.kralickova@gmail.com, barbora.kralickova@savba.sk

4. Academic résumé:
2011 - Faculty of Law of Trnava University, Trnava, degree Philosophiae doctor (PhD.) in research from doctoral study: competition law, intellectual property law (copyright, collective copyright management), mutual relations and conflicts between competition law and intellectual property law

2007 - Faculty of Law of Trnava University, Trnava, study for a master´s degree in Law, degree Master (Mgr.)

5. Areas of scientific interest: competition law, intellectual property law, relation between competition law and intellectual property law, legal issues of information technologies

6. Most important publications

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva. [Private-Law Aspects of the Competition Law]. 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve Veda, 2012. 280 s. ISBN 978-80-224-1271-1.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Ten Years in the European Union - Selected Remarks Related to Harmonization of EU Competition Law with the Slovak Competition Law. In Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2014, vol. 7, no. 9, pp. 125-141. ISSN 1689-9024.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Uplatnenie procesných práv účastníkov v konaniach v oblasti súťažného práva. [The application of the procedural rights of the parties in proceedings in the area of competition law]. In Vozár Jozef (ed.) Míľniky súťažného práva : zborník príspevkov z konferencie "Míľniky súťažného práva", usporiadanej 7.-8. apríla 2014 Ústavom štátu a práva SAV. Bratislava : VEDA, 2014, s. 77-87. ISBN 978-80-224-1394-7.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Vzťah autorského práva a hospodárskej súťaže - permanentný konflikt? [Relationship between copyright and economic competition – permanent conflict?]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2008, roč. 91, č. 6, s. 508-520. ISSN 0032-6984.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Krok vpred na ceste k dosiahnutiu efektívneho súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva - Biela kniha Európskej komisie o náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva. [Step forward on the route to the achievement of an effective enforcement of the claims in competition law – White Paper on Damages Actions for Breach of the EC antitrust rules]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2009, roč. 92, č. 2, s. 131-138. ISSN 0032-6984.

7. Scientific outputs since 2012

JANÁČ, Viliam (25 %) - KRÁLIČKOVÁ, Barbora (25 %) - LAPŠANSKÝ, Lukáš (25 %) - MAGUROVÁ, Zuzana (25 %). Pripravovaná právna úprava verejných výskumných inštitúcií. [Planned Legal Regulation of Public Research and Development Institutions]. In SUB SPECIE AETERNITATIS : život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 - 2014). 1. vyd. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV vo vydavateľstve FABER, 2015, s. 215-221. ISBN 978-80-89019-30-4.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Aktuálne otázky vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva v kontexte pripravovaných legislatívnych zmien na úrovni EÚ. [Recent Questions on the Relationship between IP Law and Competition Law in the Light of New Legislative Changes in the EU Law]. In Černý Michal (ed.) Právo duševního vlastnictví. Olomouc : Iuricium Olomoucense, 2014, s. 171-208. ISBN 978-80-87382-54-7.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Implementation of the Aarhus Convention - Slovak perspective and vision. In Müllerová Hana (ed.) Public Participation in Enviromental Decision Making : Implementation of the Aarhus Convention. Praha : Ústav státu a práva ČS AV, 2013, s. 96-116. ISBN 978-80-87439-14-2.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Hranice ochrany duševného vlastníctva v súťažnom prostredí. [Limits of the IP Protection in the Competition Environment]. In Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi : II. diel. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2013, s. 914-921. ISBN 978-80-8082-587-4.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Ochrana osobných údajov jednotlivca v informačnej spoločnosti. [Protection of Personal Information in the Informational Society]. In Právna a ekonomická dimenzia slobody jednotlivca v súčasnom európskom a medzinárodnom práve : zborník príspevkov z vedeckej konferencie.
1. vyd. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2013, s. 75-88. ISBN 978-80-7160-352-8.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Kolektívna správa práv versus súťažné právo z hľadiska najnovších snáh na úrovni Európskej únie. [Collective management of rights versus competition law in the light of the latest legislative efforts at the level of the European Union]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2013, roč. 96, č. 5, s. 517-527. ISSN 0032-6984.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Návrh smernice o kolektívnej správe práv z hľadiska optiky súťažného práva - špičkový európsky produkt alebo nepochopenie princípov hospodárskej súťaže. [Proposal of the EU Collective Management Directive in the Perspective of the Competition Law - Top Euroean Product or Misunderstanding of Competition Principles]. In Ochrana hospodárskej súťaže : právny rámec pre ekonomiku, ekonomický rámec pre právo : zborník z vedeckej konferencie. Bratislava : Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2013, s. 17-24. ISBN 978-80-7160-355-9.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Vozár, J. Právo proti nekalej súťaži,. Bratislava : Veda, 2013, ISBN 978-80-224-1272-8 : recenzia. [Vozár, J. : Law againist unfair competition : book review]. In Duševné vlastníctvo, 2013, roč. XVII, č. 3, s. 47-48. ISSN 1335-2881.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Essential facility as an interesection between Competition law and IP Law. : príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii "Copyright in motion". In Copyright in motion : medzinárodná vedecká konferencia. Paris : Université Paris Sud, 2012. Dostupné na internete: .

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Križovatky a výzvy vzájomného vzťahu práva duševného vlastníctva a súťažného práva v slovenskom a českom právnom poriadku. [Cross-roads and Challenges of Relationship between Intellectual Property Law and Competition Law in the Slovak and Czech Legal Order]. In Dny práva 2011 - Days of Law 2011 : Civil Law on the Cross-roads. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2012, s. 61-78. ISBN 978-80-210-5912-2.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). "Nech sa páči, ponúknite sa" - Otázky uplatniteľnosti doktríny unikátneho zariadenia na práva na predmety duševného vlastníctva. ["Here You Are, You Are Welcome" - Questions Related to Application of the Essential Facility Doctrine to IP Rights]. In Acta Iuridica Olomucensia, 2012, vol. 7, supplementum, pp. 45-50. ISSN 1802-0288.

KRÁLIČKOVÁ, Barbora (100 %). Otázky uplatniteľnosti doktríny unikátneho zariadenia na práva duševného vlastníctva. [Questions related to application of essential facility doctrine to intellectual property]. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2012, roč. 95, č. 5, s. 481-490. ISSN 0032-6984.8. Papers on scientific conferences since 2012

Country: SR
Worker: Králičková, B.
Institution: Faculty of Law of Comenius University
Date: 12 -13 May 2015
Name: Current trends in Slovak and European Competition Law
Paper: Actual challenges of the Virtual World – Software Interoperability in European Competition Law

Country: CR
Worker: Králičková, B.
Institution: Palacky University, Olomouc
Date: 21 – 22 May 2015
Name: Olomouc Days of Law 2015
Paper: Software Interoperability in European Competition Law

Country: SR
Worker: Králičková, B.
Institution: Institute of State and Law of SAS
Date: 07 – 08 April 2014
Name: Milestones of Competition Law
Paper: Application of Procedural Rights of Parties to the Proceedings in the Area of Competition Law

Country: CR
Worker: Králičková, B.
Institution: Faculty of Law of Palacky University in Olomouc
Date: 15 – 16 May 2014
Name: Olomouc Days of Law 2014
Paper: Current Issues of Intellectual Property Law in Slovakia

Country: PL
Worker: Králičková, B.
Institution: Faculty of Law of Warsaw University, Warsaw
Date: 26 – 28 June 2014
Name: 9th ASCOLA Conference Warsaw “Procedural Fairness in Competition Proceedings”
Paper: Ten Years in the European Union – Selected Remarks Related to Harmonization of EU Competition Law with the Slovak Competition Law

Country: SR
Worker: Králičková, B.
Institution: Institute of State and Law of SAS in cooperation with the Faculty of Law of Trnava University in Trnava
Date: 10. 04. 2013
Name: 3rd Czech-Slovak Scientific Seminar on Copyright – “New Conception of Copyright”
Paper: Collective Rights Management versus Competition Law

Country: CR
Worker: Králičková, B.
Institution: Faculty of Law of Palacky University in Olomouc
Date: 09 – 10 May 2013
Name: Olomouc Days of Law 2013
Paper: Recent Questions on the Relationship between IP Law and Competition Law - Collective Rights Management vs. Competition Law

Country: CR
Worker: Králičková, B.
Institution: Czech Academy of Sciences, Prague
Date: 16 – 17 May 2013
Name: Visegrad Grant Workshop “Public participation in environmental decision-making: Implementation of the Aarhus Convention”
Paper: Implementation of the Aarhus Convention – Slovak perspective and vision

Country: Italy
Worker: Králičková, B.
Institution: ASCOLA – Academic Society for Competition Law
in cooperation with Universitá del Salento, Dipartimento di Scienze dell´Economia
Date: 23 – 25 May 2013
Name: 8th ASCOLA Conference – Competition Law as Regulation
Paper: Remarks on regulatory approach to competition law in the practice of the Slovak Competition Authority

Country: SR
Worker: Králičková, B.
Institution: Faculty of Law of Comenius University in Bratislava
Date: 06. 06. 2013
Name: Protection of competition – Legal framework for economy, economic framework for law
Paper: Draft directive on collective rights management through the optics of competition law – top European product or misunderstanding of the principles of competition

Country: SR
Worker: Králičková, B.
Institution: Faculty of Law of Comenius University in Bratislava
Date: 20. 06. 2013
Name: International scientific conference “Legal and economic dimension of individual freedom in present European and international law”
Paper: Protection of personal data of individuals in information society

Country: CR
Worker: Králičková, B.
Institution: Faculty of Law of Masaryk University in Brno
Date: 22 – 23 November 2013
Name: Cyberspace 2013
Paper: Collective Rights Management vs. Competition Law

Country: ČR
Worker: Králičková, B.
Institution: Faculty of Law of Palacky University in Olomouc
Date: 24 – 25 May 2012
Name: Olomouc Days of Law 2012
Paper: “Here You Are, You Are Welcome” - Questions Related to Application of the Essential Facility Doctrine to IP Rights

Country: SR
Worker: Králičková, B.
Institution: Faculty of Law of Trnava University
Date: 20 – 21 September 2012
Name: Trnava Days of Law 2012 – Value system of law and its reflection in the legal theory and practice
Paper: Limits of the IP Protection in the Competition Environment

Country: CR
Worker: Králičková, B.
Institution: Faculty of Law of Masaryk University in Brno
Date: 30 November – 1 December 2012
Name: Cyberspace 2012
Paper: Protection of economic competition in the on-line environment: the “guilty one” is wanted

Country: France
Worker: Králičková, B.
Institution: Faculty of Law of Université Paris Sud
Date: 9 – 13 July 2012
Name: Copyright in motion
Paper: Essential facility as an intersection between Competition Law and IP Law

9. Participation in scientific projects and grants
Name of project: Long-term and recent tendencies of development of positive law in selected fields of legal order
Grant scheme: APVV
Project number: APVV-15-0456
Duration of project: 07/2016 – 06/2020
Position: research team member

Name of project: Law in Dynamics of Social Development and its Theoretical Reflections
Grant scheme: APVV
Project number: 0340-10
Duration of project: 05/2011 – 10/2014
Position: research team member

Name of project: Legal subjects of research, development and innovation in the background of the process of transformation of the Slovak Academy of Sciences
Grant scheme: VEGA MŠVVaŠ SR
Project number: 2/0131/15
Duration of project: 01/2015 – 12/2017
Position: project manager

Name of project: Public participation in environmental decision-making: Implementation of the Aarhus Convention
Grant scheme: International Visegrad Fund
Project number: 11240153
Duration of project: 03/2013 – 08/2013
Position: member of research team composed of representatives from the Czech Republic, Slovak Republic, Hungary and Poland. Coordinator: Institute of State and Law of CAS.
http://www.usap.sav.sk/Web_info-USAPSAV_ucastnikom_projektu_podporovanehoVF.pdf
http://www.ilaw.cas.cz/data/files/Aarhus/Aarhus%20Workshop%20Program.pdf
http://www.ilaw.cas.cz/aarhus/index.php?page=433


10. Membership of national and international organisations
Member of the Academic Society for Competition Law (ASCOLA)
Member of the Association Littéraire et Artistique Internationale/International Literary and Artistic Association (ALAI)


11. Given lectures, courses and number of trained doctoral students

12. Research fellowships and grants

2015 – 2016: DAAD (Deutsches Akademisches Austauschdienst) scholarship for writing of monograph “Approximation of Competition Rules of New and Future Member States and Neighbourhood States to EU- Law – Report Slovakia”, Europa Kolleg Hamburg, Institute for European Integration, Hamburg, Germany
05/ 2016: Research visit to Europa Kolleg Hamburg, Institute for European Integration, Hamburg, Germany
https://europa-kolleg-hamburg.de/en/new-research-fellow-barbora-kralickova/
02/ 2011-07/ 2011: Research visit to Max Planck Institute for Competition Law and Innovation, Munich, Germany
02/ 2011-07/ 2011: Max Planck Institute for Competition Law and Innovation, Munich, Germany scholarship for research of interactions of competition law and IP law


13. Academic awards and prizes


14. Other