Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

James Richard Asher PhD

National projects

* Synthesis, physicochemical, biological properties of glycoconjugates, N-heterocycle-based precursors and polysaccharide derivatives as potential anticancer and antiviral agents

Syntéza, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti prekurzorov na báze glykokonjugátov, N-heterocyklov a derivátov polysacharidovako potenciálnych antikarcinogénnych a antivirotických liečiv

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hricovíni Miloš PhD.

* DKS-pNMR - Development of tools for advanced analysis and prediction of parameters of EPR, NMR and pNMR spectra of complex systems containing heavy elements

Vývoj nástrojov pre pokročilú analýzu a predikciu parametrov spektier EPR, NMR a pNMR komplexných systémov obsahujúcich ťažké prvky

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Dr. Malkin Oľga DrSc.

* DCG-XAS - Development of advanced methods for accurate prediction and analysis of X-ray spectra of open-shell species

Vývoj pokročilých metód určených na presnú predpoveď a analýzu röntgenových spektier molekúl s otvorenou obálkou

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Mgr. Komorovský Stanislav PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver