Information Page of SAS Employee

PhDr. Dagmar Podmaková, CSc. - publications

Publishing Activity in Year 2020

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

  • PODMAKOVÁ, Dagmar. Prestupovanie divadla a politiky. Na príkladoch niekoľkých inscenácií Slovenského národného divadla v rokoch 2013 – 2018. In Slovenské divadlo : revue dramatických umení, 2020, roč. 68, č. 2, s. 101-120. (2020 - Scopus). ISSN 0037-699X. Type: ADNB
  • PODMAKOVÁ, Dagmar - SOVIAR, Juraj. Tvorcovia sa podľa Dagmar Podmakovej vracajú k základným hodnotám : rozhovor s PhDr. Dagmar Podmakovou, CSc., z Centra vied o umení Ústavu divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied (SAV). In Teraz.sk, 27. 3. 2020. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.teraz.sk/rok-divadla/tvorcovia-sa-podla-dagmar-podmakovej-vr/456140-clanok.html>. Type: GHG
  • PODMAKOVÁ, Dagmar. Dejiny SND v rekonštrukcii inscenácií : knižná publikácia 100 rokov Slovenského národného divadla. In Portál Slovenského národného divadla : 100. divadelná sezóna 2019/2020, 2020, marec, s. 18-19. ISSN 1339-5122. Type: GII

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus