Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Curriculum vitae

Prof.Dr.Ing. Martin-Tchingnabé Palou

Prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou sa narodil 23.09.1962 v Čade, kde absolvoval prvý stupeň vysokoškolského štúdia v odbore „Prírodná veda“. Od roku 1997 do 1992 študoval na Chemicko-technologickej fakulte, SVŠT v Bratislave, kde získal titul „inžinier“ v odbore „Technológia silikátov“. Po postgraduálnom vzdelávaní na FCHPT STU Bratislava v roku 1995 získal vedeckú hodnosť l „Doktor- Dr. ekvivalent PhD.“ v odbore „Anorganická technológia a materiály“. Po úspešnej obhajobe habilitačnej práve v roku 2003 bol vymenovaný za docenta v odbore „Anorganická technológa a materiály“ na FCHPT STU Bratislava. Doc. Palou bol aktívnym členom kolektívu riešiteľov Európskeho programu (Copernicus – 1994 Contract ERB CIPA CT 940105) a vysoko aktívne sa podieľal na riešení niekoľko vedeckovýskumných úloh v oblasti základného a aplikovaného výskumu a je tiež aktívny v spolupráci s výrobnou sférou, kde sa podieľal na riešení a realizácii výrobno-technologických projektov v oblasti vývoja nových zmesových cementov, redukčných činidiel šesťmocného chrómu, využitia alternatívnych palív a surovín a pod. V oblasti základného výskumu sa doc. Palou zaoberá vývojom nízkoenergetických cementov, špeciálnych anorganických spojív a biokeramiky pre medicínske aplikácie. Výsledky jeho vedeckých prác sú publikované v impaktovaných karentovaných časopisoch, v zborníkoch konferencií a seminárov doma I v zahraničí. Palou bol zodpovedným riešiteľom troch domácich grantov (grantu VEGA1/0245/03, VEGA 1/0571/08, VEGA 1/0934/11), zástupcom jedného grantu (VEGA 2/703/0571/085/20) a spoluriešiteľom APVT(APVT No. 20-015904).