Information Page of SAS Employee

RNDr., Ing. Katarína Šipošová PhD. - projects

International projects

* AMAZON - Dynamical study of formation/destruction of protein amyloid aggregatess targeted by magnetic zeolite nanocomposites
Dynamické štúdium amyloidnej agregácie proteínov pomocou magnetických zeolitových nanočastíc
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020
* MAGBBRIS - New MAGnetic Biomaterials for Brain Repair and Imaging after Stroke
Nové magnetické biomateriály pre obnovu mozgu a zobrazovanie po mozgovej príhode
Program: ERANET
Project leader: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Duration: 1.3.2018 - 28.2.2021
SOOSA - Study of orientation ordering and self-assembly in biopolymer and liquid crystal
Štúdium usporiadania, orientácie a samozbaľovania v biopolyméroch a kvapalných kryštáloch
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: RNDr., Ing. Šipošová Katarína PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2019


National projects

* MVISION - Nanoparticles in anisotropic systems
Nanočastice v anizotrópnych systémoch
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020
* Functional and Structural Insights into the Phospholipid-Protein Interaction during Oxidative Stress
Oxidačný stres a fosfolipidovo-proteínové interakcie: funkčné a štrukturálne dôsledky
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Musatov Andrey DrSc.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020

Projects total: 5

Note:
* cosolver