Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Katarína Hreus PhD.

National projects

* COMWAT - Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters

Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Melnyk Inna PhD.

* Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field

Intenzifikácia získavania vybraných kovov z ťažkoupraviteľných polymetalických rúd a banských odpadov v mikrovlnnom poli

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Znamenáčková Ingrid PhD.

* Microwave Energy Utilization in the Removal of Toxic Pollutants from Model Solutions, Mine Drainage and Industrial Waste Decontamination.

Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Zubrik Anton PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver