Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Tímea Brázová PhD.

National projects

* Alternative methods for assessing contamination rates of aquatic ecosystem using fish and their parasites

Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Oros Mikuláš PhD.

* PCBMONITOR - Integrated monitoring and environmental risk assessment of PCBs and mercury contaminants in the Zemplín Region (Slovakia), one of the most ecologically threatened territories in Europe

Komplexný monitoring a hodnotenie environmentálnych rizík výskytu PCB a kontaminantov ortuti v oblasti Zemplína (Slovensko), jedného z najviac ekologicky ohrozených území Európy

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: RNDr. Oros Mikuláš PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver