Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BURCIN, Boris - ŠPROCHA, Branislav - ŠÍDLO, Luděk. Vybrané aspekty úmrtnosti v Česku a na Slovensku v pandemickém roce 2020 = Selected aspects of mortality in Czechia and Slovakia in the pandemic year 2020. In Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2023, roč. 72, č. 2, s. 99-110. (2022: 0.5 - IF, Q4 - JCR, 0.218 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1210-7913. Type: ADMA
  • DOKUPILOVÁ, Dušana - ŠPROCHA, Branislav. Úmrtnosť na vybrané onkologické ochorenia a straty ľudských zdrojov na Slovensku v čase a priestore = Mortality from selected oncological diseases and losses of human resources in Slovakia in time and space. In Acta Geographica Universitatis Comenianae, vol. 67, no. 1, pp. 71-92. ISSN 0231-715X. (NFP313010V446 : Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života) Type: ADNB
  • DŽAMBAZOVIČ, Roman - ŠPROCHA, Branislav. Sídelná homogamia snúbencov na Slovensku v rokoch 1992 - 2021 = Residential homogamy of fiancés in Slovakia in the years 1992 to 2021. In Geografický časopis, 2023, roč. 75, č. 2, s. 159-176. (2022: 0.9 - IF, 0.21 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2023.75.2.08 (VEGA 2/0064/23 : Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory) Type: ADNB
  • POLAČKOVÁ, Zuzana - ŠPROCHA, Branislav - FICERI, Ondrej. Pripravenosť kapacít materských škôl v obciach s marginalizovanou rómskou komunitou na uplatnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Tematické zisťovanie. Recenzenti: Tomáš Hrústič, Boris Vaňo. 1. vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., [2022]. 167 s. ISBN 978-80-89524-78-5 Type: AAB
  • ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte. Recenzenti: Jitka Langhamrová, Luděk Šídlo. 1 vyd. Bratislava : Prognostický ústav SAV, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i., 2022. 144 s. Dostupné na internete: http://khist.ff.ucm.sk/docs/Pokracujuca_transformacia_rodinne_reprodukcne_spravanie_Slovensko_SPROCHA_TISLIAR.pdf. ISBN 978-80-89524-77-8 (VEGA č. 2/0064/20 : Pokračujúca transformácia rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v časovom a priestorovom aspekte) Type: AAB
  • ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť žien na Slovensku vo výsledkoch sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 = Women´s Fertility in Slovakia in the Results of the 2021 Population and Housing Census. In Slovenská štatistika a demografia, 2023, roč. 33, č. 1, s. 22-36. ISSN 1210-1095. (VEGA 2/0064/23 : Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory) Type: ADFB
  • ŠPROCHA, Branislav. Plodnosť žien rómskej národnosti na Slovensku podľa výsledkov sčítania obyvateľov 2021 = Fertility of women of Roma nationality in Slovakia according to the results of the Population and Housing Census 2021. In Forum Statisticum Slovacum : recenzovaný vedecký časopis / scientific peer-reviewed journal, 2023, roč. XIX, č. 1, s. 62-74. ISSN 1336-7420. (VEGA 2/0064/23 : Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory) Type: ADFB
  • ŠPROCHA, Branislav. Tri desaťročia transformácie plodnosti v Česku a na Slovensku v prierezovom a generačnom pohľade = Three Decades of Fertility Transformation in Czechia and Slovakia in a Cross-Sectional and Cohort Perspective. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje, 2023, roč. 65, č. 2, s. 65-83. (2022: 0.5 - IF, 0.204 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0011-8265. Dostupné na: https://doi.org/10.54694/dem.0317 (VEGA 2/0064/23 : Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory) Type: ADMA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus