Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Peter Bališ PhD.

National projects

Hyperuricemia in various comorbidities of the metabolic syndrome - mechanisms of the effect of uric acid on endothelial function and erythrocyte deformability.

Hyperurikémia pri rôznych komorbiditách metabolického syndrómu - mechanizmy vplyvu kyseliny močovej na endotelovú funkciu a deformabilitu erytrocytov.

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bališ Peter PhD.

* CARDIOEND - Cardiovascular protection mediated by ³1AMPK against metabolic syndrome-mediated endothelial dysfunction 3 identifying new risk factors

Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná α1AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Ing. Kvandová Miroslava PhD.

* CARDIOPROT - New aspects of cardioprotection by natural antioxidants: role of ageing and lifestyle-related comorbidities

Nové aspekty kardioprotekcie prírodnými antioxidantami: vplyv starnutia a komorbidít súvisiacich so životným štýlom

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.

* Role of nuclear factor NRF2-mediated signalling in iron metabolism regulation during stress

Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Bernátová Iveta DrSc.

* Role of nuclear factor NRF2-mediated signalling in iron metabolism regulation during stress

Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Škrátek Martin PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver