Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Doc. Peter Šoltés, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ŠOLTÉS, Peter. „Nepochybne nikde nie je blahodarný vplyv nemeckej kultúry tak nápadne viditeľný, ako na týchto obyvateľoch Karpát“. Národný charakter spišských Nemcov v štatistickej a topografickej literatúre 19. storočia = „Undoubtedly, nowhere is the beneficial influence of German culture so strikingly visible as on the inhabitants of the Carpathians.“ National character of the German inhabitants of Spiš in the statistical and topographic literature of the 19th century. In Kultúrne dejiny, 2023, roč. 14, supplement, s. 70-86. (2022: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-2209. Dostupné na: https://doi.org/10.54937/kd.2023.14.Supp.70-86 (Vega 2/0069/21 : Úloha meštianstva v modernizačných procesoch pri prechode od stavovskej k občianskej spoločnosti (Uhorsko a Slovensko 1780 – 1918)) Type: ADFB
  • ŠOLTÉS, Peter. Svetová vojna, prevrat v roku 1918 a ich vplyv na politizáciu Rusínov na Slovensku = The World War, the 1918 coup d‘état and their influence on the politicization of Rusyns in Slovakia. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 291-316. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte) Type: AEDA
  • ŠOLTÉS, Peter. Sina – tri generácie obchodníkov, bankárov a mecénov. In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 171-181. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
  • ŠOLTÉS, Peter. DANIŠ, Miroslav; MOYŠOVÁ, Stanislava; RYBÁR, Lukáš a BACHORÍKOVÁ, Petra. SPOMIENKY BARÓNA TÓTHA NA TURKOV A TATÁROV. Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2022, s. 455. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2023, roč. 71, č. 2, s. 369-373. (2022: 0.1 - IF, 0.1 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov / Miroslav Daniš, Stanislava Moyšová, Lukáš Rybár, Petra Bachoríková. - Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.2.9 Type: EDI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus