Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. Úvod: Environmentálna spravodlivosť a sociálne vylúčenie Rómov = Introduction: Environmental justice and social exclusion of Roma. In Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. 1. vyd. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2022, s. 6-20. ISBN 978-80-89524-68-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.978-80-89524-68-6 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve) Type: ABD
  • FILČÁK, Richard. Socioekonomické perspektívy zmeny klímy a výzvy pre výskum a verejnú politiku. In Zmena klímy : I. diel. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2022, s. 93-99. ISBN 978-80-974295-0-8. Type: AEDA
  • ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard. Z mesta na skládku : Prípad mestskej osady, kde je sociálna marginalizácia Rómov sprevádzaná environmentálnou nespravodlivosťou = From the town to the landfill. The case of an urban settlement where the social marginalization of Roma is accompanied by environmental injustice. In Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. 1. vyd. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2022. ISBN 978-80-89524-68-6. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.978-80-89524-68-6 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve) Type: ABD
  • Odpad ako sociálny problém vo vylúčených rómskych osídleniach. Editori: Daniel Škobla, Richard Filčák, recenzenti: James Grellier, Václav Walach. 1. vyd. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV : Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, 2022. 255 s. Forecasting Works: ResearchTO Practice/Výskum pre prax. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/2022.978-80-89524-68-6. ISBN 978-80-89524-68-6 (APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve) Type: FAI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus