Information Page of SAS Employee

Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD. - publications

Publishing Activity in Year 2020

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

 • BALÁŽ, Vladimír - NEŽINSKÝ, Eduard - JECK, Tomáš - FILČÁK, Richard. Energy and Emission Efficiency of the Slovak Regions. In Sustainability, 2020, vol. 12, no. 7, art. no. 2611. (2019: 2.576 - IF, Q2 - JCR, 0.581 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2071-1050.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie. VEGA č. 2/0097/19 : Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ). Type: ADCA
 • DOKUPILOVÁ, Dušana - GERBERY, Daniel - FILČÁK, Richard. Energetická chudoba na Slovensku 2020 : od analýz k odporúčaniam pre verejné politiky. Recenzenti: Alena Rochovská, Tomáš Jeck. Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2020. 48 s. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/sites/default/files/2020-09/Energeticka_chudoba_%C5%A1t%C3%BAdia_2020%20up.pdf>. ISBN 978-80-89524-48-8. Type: AEDB
 • FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel - DOKUPILOVÁ, Dušana. Ensuring Access to Sanitation Infrastructure : Roma settlements and structural inequalities in Slovakia. Reviewers: Mario Rodriguez Polo, Rastislav Vrbenský. Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences, Slovak Academy of Sciences, 2020. 145 p. Preložené pod názvom: Vybavenosť kanalizáciou v rómskych osadách. Ako sa na Slovensku prejavujú štrukturálne nerovnosti. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied, 2020. ISBN 978-80-89524-46-4. ISBN 978-80-89524-45-7(APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve). Type: AAB
 • FILČÁK, Richard - JECK, Tomáš. The Potential and Challenges of Socially Sensitive, Low-Carbon Regional Transition : the Case of Small and Medium Enterprises in Upper Nitra. Reviewers: Ľubica Kotorová Slušná, Daniel Škobla. Bratislava : Centre of Social and Psychological Sciences, 2020. 110 p. Preložené pod názvom: Potenciál a výzvy pre sociálne senzitívnu, nízko-uhlíkovú regionálnu transformáciu: malé a stredné podnikanie na Hornej Nitre. - Bratislava : Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, 2020. ISBN 978-80-89524-44-0(APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve). Type: AAB
 • FILČÁK, Richard - VIESTOVÁ, Eva - KADLEČÍK, Ján - POVAŽAN, Radoslav - MEDERLY, Peter. Výzvy pre tvorbu strategických dokumentov a verejnú politiku. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 88-92. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Type: AEDA
 • FILČÁK, Richard. Metodika tvorby scenárov pre prírodu Slovenska do roku 2050. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 14-18. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Type: AEDA
 • FILČÁK, Richard. Interdisciplinarita dostáva nové impulzy (rozhovor). In Akadémia : správy SAV, 2020, roč. 56, č. 5, s. 8-11. ISSN 0139-6307. Type: GII
 • KRONENBERG, Jakub - HAASE, Annegret - ŁASZKIEWICZA, Edyta - ANTAL, Attila - BARAVIKOVA, Aliaksandra - BIERNACKA, Magdalena - DUSHKOVA, Diana - FILČÁK, Richard - HAASE, Dagmar - IGNATIEVA, Maria - KHMARA, Yaryna - NIŢĂ, Mihai Razvan - ONOSE, Diana Andreea. Environmental justice in the context of urban green space availability, accessibility, and attractiveness in postsocialist cities. In Cities, 2020, vol. 106, no. 102862. (2019: 4.802 - IF, Q1 - JCR, 1.606 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0264-2751. Type: ADCA

  Citácie:
  [1.2] McHALE, Sheona, PEARSONS, Alice, NEUBECK, Lis, HANSON, Coral L. Green health partnerships in scotland; pathways for social prescribing and physical activity referral. In International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827. 2020, vol. 17, no. 18, Article number 6832, pp. 1-13., Registrované v: SCOPUS

 • POVAŽAN, Radoslav - KADLEČÍK, Ján - FILČÁK, Richard - ŠŤASTNÝ, Pavel - ŠVAJDA, Juraj - ČERNECKÝ, Ján. Základný scenár. In Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky. - Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020, s. 19-32. ISBN 978-80-8213-012-9. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. Type: ABD
 • Scenáre pre prírodu Slovenska do roku 2050. Príroda a biodiverzita Slovenska do roku 2050 : alternatívne scenáre a implikácie pre verejné politiky [Nature outlook until 2050. Nature and biodiversity of Slovakia until 2050: alternative scenarios and implications for public policies]. Radoslav Považan, Richard Filčák (Eds.), recenzenti: Branislav Olah, Daniel Škobla. Bratislava : Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, 2020. 114 s. Dostupné na internete: <https://www.enviroportal.sk/uploads/report/10621.pdf>. ISBN 978-80-8213-012-9. Type: FAI
 • POVAŽAN, Radoslav - FILČÁK, Richard - CHRENKO, Milan - MEDERLY, Peter - ŠPULEROVÁ, Jana - IVANEGOVÁ, Boglárka - KADLEČÍK, Ján - KAPUSTA, P. - GUSEJNOV, Simona - ŠVAJDA, Juraj - ŠŤASTNÝ, Pavel - VIESTOVÁ, Eva - ČERNECKÝ, Ján. Nature outlook 2050 : Scenarios for nature in Slovakia and implications for public policies [Scenáre pre prírodu na Slovensku a ich implikácia do verejnej politiky]. Radoslav Považan ... [et al.]. Bratislava : Ministry of the Environment of the Slovak Republic : Slovak Environment Agency, 2020. 41 p. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Slovak_Nature_Outlook_2050.pdf>. Type: GHG
 • ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard. Mundane Populism: Politics, Practices and Discourses of Roma Oppression in Rural Slovakia. In Sociologia ruralis, 2020, vol. 60, issue 4, p. 773-789. (2019: 2.540 - IF, Q1 - JCR, 1.458 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0038-0199. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/soru.12286>(APVV-17-0141 : Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve). Type: ADMA

  Citácie:
  [1.1] MAMONOVA, Natalia, FRANQUESA, Jaume. Right-Wing Populism in Rural Europe. Introduction to the Special Issue. In Sociologia Ruralis, ISSN 00380199. 2020, vol. 60, no. 4, pp. 702-709., Registrované v: WOS

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus