Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Richard Filčák MSc. PhD.

International projects

* CEEA - Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs

Mestá v rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)

Duration: 20.7.2020 - 30.4.2024
Program: FM EHP/NFM
Project leader: Ing. Kalistová Anna PhD.

NEXUSNET - NETWORK ON WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPE AND BEYOND

SIEŤ PRE NEXUS VODY, ENERGIE A POTRAVÍN PRE NÍZKOHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO V EURÓPE A ĎALEJ

Duration: 22.9.2021 - 21.9.2025
Program: COST
Project leader: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.


National projects

* MaRoCoHazard - Marginalized Roma concentrations in the context of natural hazards and social inequality

Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Ing. Kidová Anna PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver