Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Richard Filčák MSc. PhD.

International projects

FOSI HAZARDS - CONCEPTUALIZATION AND MAPPING OF THE EXPOSURE OF VULNERABLE GROUPS TO ENVIRONMENTAL RISKS (FOSI III)

KONCEPTUALIZÁCIA A MAPOVANIE VYSTAVENIA ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN PRÍRODNÝM RIZIKÁM (FOSI III)

Duration: 1.10.2022 - 31.12.2023
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.

* CEEA - Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs

Mestá v rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)

Duration: 20.7.2020 - 30.4.2023
Program: FM EHP/NFM
Project leader: Ing. Kalistová Anna PhD.

NEXUSNET - NETWORK ON WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPE AND BEYOND

SIEŤ PRE NEXUS VODY, ENERGIE A POTRAVÍN PRE NÍZKOHLÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO V EURÓPE A ĎALEJ

Duration: 22.9.2021 - 21.9.2025
Program: COST
Project leader: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.

ENTRANCES - ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies

Transformácia energetiky smerom od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť

Duration: 1.5.2020 - 30.4.2023
Program: Horizont 2020
Project leader: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.


National projects

* BIOFORD - -

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

Duration: 1.6.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Balog Miroslav PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver