Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Júlia Mičová PhD.

International projects

EU4MOFs - European metal-organic framework network: combining research and development to promote technological solutions

Európska rámcová sieť kovov a organických látok: spojenie výskumu a vývoja na podporu technologických riešení

Duration: 2.11.2023 - 1.11.2027
Program: COST
Project leader: Ing. Mičová Júlia PhD.

N/A - Synthesis and Characterization of nanocomposites of transition metal oxides with potential application for remediation of environmental loads

Syntéza a charakterizácia nanokompozitov oxidov prechodných kovov s potenciálnym využitím pre sanáciu environmentálnych záťaží

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Project leader: Ing. Mičová Júlia PhD.

FOTOKATAL - Effective elimination of drug residues in water using photocatalytic degradation

Účinná eliminácia zvyškov liečiva vo vode pomocou fotokatalytickej degradácie

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Ing. Mičová Júlia PhD.


National projects

Synthesis of nanocomposites of transition metal oxides, study of the influence of plasma on their photocatalytic efficiency with application in wastewater treatment

Syntéza nanokompozidov oxidov prechodných kovov, štúdium vplyvu plazmy na ich fotokatalytickú účinnosť s uplatnením pri čistení odpadových vôd

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Mičová Júlia PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver