Information Page of SAS Employee

Mgr. Pavol Zahorec, PhD. - publications

Publishing Activity in Year 2020

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

  • KUŠNIRÁK, Dávid - ZEYEN, Hermann - BIELIK, Miroslav** - PUTIŠKA, René - MOJZEŠ, Andrej - BRIXOVÁ, Bibiana - PAŠTEKA, Roman - DOSTÁL, Ivan - ZAHOREC, Pavol - PAPČO, Pavol - HÓK, Jozef - BOŠANSKÝ, Marián - KRAJŇÁK, Martin. Physical properties of Hradište border fault (Turiec Basin, Western Carpathians, Slovakia) inferred by multidisciplinary geophysical approach. In Geologica Carpathica, 2020, vol. 71, no. 1, p. 3-13. (2019: 1.535 - IF, Q3 - JCR, 0.673 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1335-0552. Dostupné na internete: <file:///C:/Users/RADIMA~1/AppData/Local/Temp/GeolCarp_Vol71_No1_3_13.pdf>(Vega č. 1/0115/18 : Geologická stavba seizmickej zdrojovej zóny Dobrá voda. Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). APVV-16-0146 : Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát [Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians]. Vega č. 1/0559/17 : Aplikácia seizmických meraní na zosuvných územiach). Type: ADCA
  • PAŠTEKA, Roman** - PÁNISOVÁ, Jaroslava - ZAHOREC, Pavol - PAPČO, Juraj - MRLINA, Jan - FRAŠTIA, Marek - VARMEGEZIS, George - KUŠNIRÁK, Dávid - ZVARA, Ivan. Microgravity method in archaeological prospection: methodical comments on selected case studies from crypt and tomb detection. In Archaeological Prospection, july 2020, doi.org/10.1002/arp.1787, p. 1-15. ISSN 1075-2196. Dostupné na internete: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/arp.1787>(Vega č. 2/0100/20 : Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní). Type: ADMA
  • VAJDA, Peter** - ZAHOREC, Pavol - PAPČO, Juraj - CARBONE, Daniele - GRECO, Filippo - CANTARERO, Massimo. Topographically predicted vertical gravity gradient field and Its aplicability in 3D and 4D microgravimetry: Etna (Italy) case study. In Pure and Applied Geophysics, 2020, vol. 177, no. 7, p. 3315-333. (2019: 1.586 - IF, Q3 - JCR, 0.593 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0033-4553.(APVV-16-0482 : Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska (Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia). Vega č. 2/0006/19 : Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty [Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians]. Vega č. 2/0100/20 : Hustotná analýza horninového prostredia na základe povrchových a podzemných gravimetrických meraní). Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus