Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Pavol Zahorec PhD.

International projects

EAlpG - European Alps Geoid

Európsky Alpský geoid

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2027
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Zahorec Pavol PhD.

* ETNAGRAV - Gravimetric 3D structural model of Etna summit

-

Duration: 10.6.2024 - 31.12.2024
Program: Horizont Európa
Project leader: RNDr. Vajda Peter PhD.

* CoLiBrI - Continental Lithosphere: a Broadscale Investigation

Kontinentálna litosféra: rozsiahle vyšetrovanie

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2024
Program: European Science Foundation (ESF)
Project leader: prof. RNDr. Bielik Miroslav DrSc.


National projects

* Application of modern gravimetric and other geophysical methods to selected problems of geological structure of the earth crust and lithosphere and of its geodynamics processes

Aplikácia moderných gravimetrických a ďalších geofyzikálnych metód na vybrané problémy geologickej stavby zemskej kôry a litosféry a štúdium dynamických procesov v nej prebiehajúcich.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Vajda Peter PhD.

ALCABA - New Bouguer anomaly map of the Alpine-Carpathian area: a tool for gravity and tectonic applications

Nová mapa Bouguerových anomálií alpsko-karpatskej oblasti: nástroj pre gravimetrické a tektonické aplikácie

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Mgr. Zahorec Pavol PhD.

-

Spresnenie údajovej a interpretačnej databázy v prípade vybraných geofyzikálnych anomálií na území SR

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Zahorec Pavol PhD.

Projects total: 6

Note: * cosolver