Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

doc. Ing. Igor Beliaev DrSc.

International projects

ATHEM-03-GEN - Genomic instability in cells from persons exposed to RF from base stations

Genomická nestabilita v bunkách od osôb vystavených RF zo základných staníc

Duration: 8.9.2021 - 31.12.2027
Program: Iné
Project leader: doc. Ing. Beliaev Igor DrSc.


National projects

* Radiation-induced noncoding RNAs in mononuclear cells of umbilical cord blood

Radiačne-indukované nekódujúce RNA v mononukleárnych bunkách pupočníkovej krvi

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Škorvaga Milan CSc.

* Evaluation of 5G radiation induced genotoxicity and assessment of phytochemicals as modulator of radiation induced DNA damage and cancer

Stanovenie genotoxicity indukovanej 5G žiarením a štúdium fytochemikálií ako modulátorov radiáciou indukovaného poškodenia DNA a rakoviny

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Gulati Sachin PhD.

* Assessment of DNA damage and genetic instability in hospital workers occupationally exposed to low doses of ionizing radiation

Stanovenie poškodenia DNA a genetickej nestability v bunkách rádiológov vystavených nízkym dávkam ionizujúceho žiarenia

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Košík Pavol PhD.

* Study of genotoxic  effects from magnetic resonance imaging in human lymphocytes

Štúdium genotoxických zmien indukovaných magnetickou rezonanciou v ľudských lymfocytoch

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Zastko Lucián PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver