Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

MVDr. Monika Pogány Simonová PhD

International projects

* How can biotransformation processes of thymol affect "gut health" in animal organism

Ako ovplyvňujú biotransformačné procesy tymolu "zdravie čreva" u zvierat.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Project leader: MVDr. Plachá Iveta PhD

* MedPlants4Vet - Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine;

Medicinálne rastliny v starostlivosti o zdravie zvierat: prechod z tradičnej na modernú veterinárnu medicínu.

Duration: 12.10.2023 - 11.10.2027
Program: COST
Project leader: MVDr. Plachá Iveta PhD

* BETTER - Biosecurity enhanced through training evaluation and raising awareness

Zvýšenie biosekurity v živočíšnej produkcii zvyšovaním povedomia a metód biokontroly pre redukciu rizík vzniku a šírenia infekčných ochorení.

Duration: 21.10.2021 - 20.10.2025
Program: COST
Project leader: MVDr. Lauková Andrea CSc.


National projects

Bacteriocins and their use to reduce spoilage microbiota in animal husbandry

Bakteriocíny a ich využitie na redukciu nežiaducej mikrobioty v chove zvierat

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: MVDr. Pogány Simonová Monika PhD

* NONBOVQUAL - Evaluation method of raw goat milk microbiological quality and use of autochthonous lactic acid bacteria at non-bovine Milk processing

Metóda pre hodnotenie mikrobiologickej kvality surového kozieho mlieka a aplikácia autochtónnych kyslomliečnych baktérií pri spracovaní nebovinných mliek

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: MVDr. Lauková Andrea CSc.

Projects total: 5

Note: * cosolver