Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Monika Hrubovčáková PhD.

National projects

* DEBIORE - Degradable metallic biomaterials with controlled drug release

Degradovateľné kovové biomateriály s riadeným uvoľňovaním liečiv

Duration: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Project leader: RNDr. Kupková Miriam CSc.

* Stufdy of the influence of sdamples preparation conditions of micrometric dimensions by focused ion beam on their mechanical properties

Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Vojtko Marek PhD.

* Solid ionic conductors: preparation, properties and potential application in all-solid-state lithium batteries.

Tuhé iónové vodiče: výroba, vlastnosti, perspektíva využitia v lítiových batériách s tuhým elektrolytom.

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Kupková Miriam CSc.

* Com-Cer - Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications

Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Kovalčíková Alexandra PhD.

* Development of high-temperature composite materials based on borides and carbides with the addition of graphene platelets prepared by progressive sintering methods

Vývoj vysokoteplotných materiálov na báze boridov a karbidov s prídavkom grafénových platničiek pripravených progresívnymi metódami spekania

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Ing. Sedlák Richard PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver