Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Adam Tomašových DrSc.

National projects

COTAZ - Comparative taphonomy of micro- and macroinvertebrates: tracing the intensity of the taphonomically-active zone through time

Porovnávacia tafonómia mikro- and makrobezstavovcov: stopovanie intenzity tafonomicky-aktívnej zóny v čase

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Mgr. Tomašových Adam DrSc.

-

Účinky klimatických zmien na veľkostnú štruktúru bentických spoločenstiev a ich odlíšenie od tafonomických účinkov vo fosílnom zázname (spodná jura, titón, miocénne klimatické optimum, holocén).

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Tomašových Adam DrSc.

Projects total: 2

Note: * cosolver