Information Page of SAS Employee

Mgr. Adam Tomašových PhD. - projects

National projects

* Temporal and spatial changes in the composition of benthic algal-dominated assemblages of the Vienna Basin and Carpathian Foredeep during the Middle Miocene
Časové a priestorové zmeny v zložení bentických spoločenstiev dominantných s koralinnými riasami Viedenskej panvy a Karpatskej priehlbiny v strednom miocéne.
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Hrabovský Juraj PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021
Evaluating preservation potential of benthic responses to hypoxic and anoxic events in the fossil record
Potenciál na zachovanie hypoxických a anoxických eventov a ich účinkov na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
Program: APVV
Project leader: Mgr. Tomašových Adam PhD.
Duration: 1.11.2018 - 30.6.2022
Preservation potential and effects of hypoxic events on benthic communities in the fossil record
Potenciál na zachovanie hypoxických eventov a ich účinok na bentické spoločenstvá vo fosílnom zázname
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Tomašových Adam PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022

Projects total: 3

Note:
* cosolver