Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Viera Kováčová - publikačná činnosť

Publikačná činnosť za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

  • KOVÁČOVÁ, Viera. Assessment of surface water eutrophication at Žitný ostrov region. In Acta Hydrologica Slovaca, 2020, roč. 21, č. 1, s. 65-73. ISSN 1335-6291.(Vega 2/0025/19 : Influence of aquatic vegetations on quantitative and qualitative parameters of lowland streams. Vega 2/0085/20). Typ: ADFB
  • KOVÁČOVÁ, Viera**. Adsorption of Lead on Agricultural Land at Žitný Ostrov (Slovakia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science : 5th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2019; Prague; Czech Republic; 9 September 2019 through 13 September 2019, 2019, vol. 362, no. 012049. ISSN 1755-1307.(Vega 2/0025/19 : Influence of aquatic vegetations on quantitative and qualitative parameters of lowland streams. Vega 1/0805/16 : Localisation of accidental point sources of pollution in watercourses based on-line monitoring data). Typ: ADMB
  • KOVÁČOVÁ, Viera. Nitrate dispersion-diffusion coefficients in agricultural soil profile with increased nitrate content in irrigation water [Dusičnanové disperno-difúzne koeficienty v poľnohospodárskom pôdnom profile so zvýšeným obsahom dusičnanov v závlahovej vode]. In Water Dynamics Changes in the Soil–Plant–Atmosphere System : Book of peer-reviewed papers [elektronický zdroj]. - Bratislava : Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences, 2020, p. 197-203. ISBN 978-80-89139-47-7. Názov z obrazovky. Požaduje sa Adobe Reader(Vega 2/0025/19 : Influence of aquatic vegetations on quantitative and qualitative parameters of lowland streams). Typ: AEDA
  • KOVÁČOVÁ, Viera. Salinization and alkalization as degradation soil problem at south part of Danube Lowland (Slovakia). In Water Efficiency & Climate Resilient Agriculture : international Conference [elektronický zdroj]. - Chania : AgroClimaWater, 2020, p. 6-6. Názov z obrazovky. Typ: AFG
  • KOVÁČOVÁ, Viera. Nitrate dispersion-diffusion coefficients in agricultural soil profile with increased nitrate content in irrigation water [Dusičnanové disperno-difúzne koeficienty v poľnohospodárskom pôdnom profile so zvýšeným obsahom dusičnanov v závlahovej vode]. In Transport of water, chemicals and energy in the soil – plant – atmosphere system in conditions of the climate variability : book of Abstracts and Posters from the 27th Poster day. - Bratislava : Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences, 2020, p. 81-81. ISBN 978-80-89139-48-4. Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus