Information Page of SAS Employee

Ing. Viera Kováčová - projects

International projects

* SYSTEM - Synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment
Synergia integrovaných senzorov a technológií pre zabezpečenie urbanizovaného prostredia
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Velísková Yvetta PhD.
Duration: 1.9.2018 - 31.8.2021


National projects

* Prediction of a point pollution source position in a watercourse network – a hydrodynamic approach
Predikcia miesta zdroja bodového znečistenia v sieti vodných tokov – hydrodynamický prístup
Program: VEGA
Project leader: Ing. Velísková Yvetta PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023

Projects total: 2

Note:
* cosolver