Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Veronika Piscová PhD.

International projects

* Restore4Life - Restore4Life - Restoration of wetland complexes as life supporting systems in the Danube Basin

Restore4Life - Obnova mokraďových komplexov ako systémov podporujúcich život v povodí Dunaja

Duration: 1.6.2023 - 31.5.2027
Program: Horizont Európa
Project leader: RNDr. Halada Ľuboš CSc.


National projects

Analysis and evaluations of the environmental history of selected types of Slovak landscape from the early prehistory to the present

Analýzy a hodnotenia environmentálnej histórie vybraných typov krajiny Slovenska od mladšieho praveku po súčasnosť

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Piscová Veronika PhD.

BIO RESERVE - Implementation of Agenda 2030 through biosphere reserves

Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Piscová Veronika PhD.

* CALTER - Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathian

Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Barna Milan PhD.

* CALTER - Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathians

Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát.

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

Projects total: 5

Note: * cosolver