Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ĎURKOVSKÁ, Mária - KENTOŠ, Michal. Selected factors of the pedagogical profession of the Slovak teachers in Hungary (status and job satisfaction). In International Academic Journal, 2022, vol. 3, no. 1, p. 4-10. ISSN 2671-3748. (Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania) Type: ADEB
  • ĎURKOVSKÁ, Mária. Význam národnostného vzdelávania v reflexii pedagógov vyučujúcich na slovenských školách v Maďarsku. In Kontexty kultúry a turizmu, 2022, roč. 15, č. 1, s. 21-34. ISSN 1337-7760. Type: ADFB
  • ĎURKOVSKÁ, Mária. Štandardné postupy pri výučbe slovenčiny u pedagógov na slovenských školách v Maďarsku. In Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov : zborník prijatých prác na rovnomennú medzinárodnú konferenciu v Nadlaku 10. - 11. septembra 2021. Editori: Michal Babiak, Pavel Hlásznik, Ľudmila Šomráková, Bianca Unc ; recenzenti: Ladislav Lenovský, Pavel Hlásznik, Bianca Unc. - Nadlac : Editura Ivan Krasko, 2021, s. 211-216. ISBN 978-973-107-187-9. (Vega č. 2/0012/19 : Reflexia slovenského národnostného školstva v Maďarsku v kontexte súčasnosti a ďalších perspektív jeho fungovania. Úloha slovenských stredných škôl v živote dolnozemských Slovákov : medzinárodná konferencia) Type: AFC
  • ĎURKOVSKÁ, Mária - KENTOŠ, Michal. Job satisfaction of teachers working at Slovak ethnic schools in Hungary = Pracovná spokojnosť učiteľov na slovenských národnostných v Maďarsku. In Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2021 : rozvoj kompetencí relevantních pro život a praxi v 21. století. Editori: Petr Adamec, Michal Šimaně ; recenzenti: Kristýna Balátová, Lenka Kamanová. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2022, s. 17-24. ISBN 978-80-7509-832-0. Dostupné na: https://doi.org/10.11118/978-80-7509-832-0-0017 (Rozvoj kompetencí relevantních pro život a praxi v 21. století : mezinárodní vědecká konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2021) Type: AFC
  • Individual and Society [Človek a spoločnosť] : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. Editor [1998-2019] Štefan Šutaj, editorka [2020-] Mária Ďurkovská. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. V rokoch 2007-2021 vychádzal pod názvom Človek a spoločnosť. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: https://individualandsociety.org/. ISSN 1335-3608 Type: FAI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus