Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Curriculum vitae

Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.

email: durkovska@saske.sk
Department: History
Academic qualification:
• PhD., 2009, Faculty of Humanities University of Matej Bel in Banská Bystrica (PhD study took place at the Institute of Social Sciences in Košice), field of study: Slovak history
• Mgr., 2005, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov, field of study: History - Civics
• Mgr., 2005, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov, field of study: German Language and Literature

Areas of scientific interest:
• Slovak history since 1918
• the issue of national minorities
• the issue of education and educational system

Projects:
• Principal investigator of international projects:
 International bilateral project: The Current Status and Functioning of Slovak National Education in Hungary – Reflection of Teachers, Students and Parents

• Principal investigator of domestic projects:
 VEGA 2/0012/19, Reflection of Slovak national educational system in Hungary in the context of the present and other perspectives of its functioning
 VEGA 2/0055/13, Schools, students, teachers – development of secondary schools in chosen cities of the Eastern Slovakia in years 1918 – 1948.

• Investigator of international projects:
 RARE „Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource“, - administratíva
 HUSK/1101/1.6.1/0131 Regional social map (Košice Self-governing region – Borsod – Abaúj – Zemplén County)

• Investigator of domestic projects:
 APVV-15-0475 - Tendencies of development of ethnic relations in Slovakia (comparative research of ethnic issues in the years 2004-2020) – TESS2
 VEGA 01/2016 - 12/2019 Schools in Slovakia during years of the First Slovak Republic and in the period of Stalinism (1948 – 1953). Differences and similarities.
 VEGA 2/0023/12, Czechoslovak Republic and Hungarian minority in Slovakia (1930-1938)
 VEGA 2/0117/09, Czechoslovak Republic and Hungarian minority in Slovakia (1918-1929)
 APVV 51-047505, The Hungarian minority in Slovakia in the process of transformation of society after 1989


Publications:
ĎURKOVSKÁ, Mária - GABZDILOVÁ, Soňa - OLEJNÍK, Milan. Maďarské politické strany (Krajinská kresťansko-socialistická strana, Maďarská národná strana) na Slovensku v rokoch 1929 - 1936 : dokumenty. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2012. 233 s. VEGA MŠVVaU a SAV č. 2/0023/12 "Československá republika a maďarská menšina na Slovensku 1930 - 1938". ISBN 978-80-89524-09-9.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Reakcie štátnych úradov na aktivity Karpatonemeckej strany na Spiši v rokoch 1935 - 1938. In Slezský sborník, 2013, roč. 111, č. 2, s. 275-287. ISSN 0037-6833.

ĎURKOVSKÁ, Mária. State Secondary Technical School in Košice between the two world wars. In Studia Historyczne : Quarterly Journal published by the Historical Committee of the Kraków Branch of the Polish Academy of Sciences, 2013, vol. 56, no. 4, p. ISSN 0025-1429.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Miesto Československého štátneho reálneho gymnázia v Rožňave vo vzdelávacom systéme Československej republiky (druhé decénium 20. storočia). In Disputationes Scientificae, 2013, roč. 13, č. 4, s. 119-134. ISSN 1335-9185. VEGA 2/0055/13 "Školy, žiaci, učitelia – vývoj stredného školstva vo vybraných mestách východného Slovenska v rokoch 1918 – 1948".

ĎURKOVSKÁ, Mária. Maďarské menšinové strany na Slovensku v tridsiatych rokoch 20. storočia v obraze archívnych dokumentov. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2013, roč. 16, č. 3, s. ISSN 1335-3608. VEGA MŠVVaU a SAV 2/0023/12 "Československá republika a maďarská menšina na Slovensku 1930 – 1938". Požaduje sa. Dostupné na internete: .

SÁPOSOVÁ, Zlatica - ĎURKOVSKÁ, Mária. Skúsenosti a prínos aktívnej cezhraničnej spolupráce v Košickom samosprávnom kraji (so zreteľom na podporu spolupráce inštitúcii a na príklade projektu Regsom – evaluačná štúdia). In Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty verejnej správy konanej v dňoch 11.-12.9.2013. časť 2. - Košice : Fakulta verejnej správy UPJŠ, 2013, s. 222-231. ISBN 978-80-8152-058-7.

SÁPOSOVÁ, Zlatica - ĎURKOVSKÁ, Mária. Sociálno-demografická situácia. In Mapa sociálnej situácie v Košickom samosprávnom kraji a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe. - Prešov : Universum-eu, 2013, s. 5-15. ISBN 978-80-89524-12-9.

SÁPOSOVÁ, Zlatica - ĎURKOVSKÁ, Mária. Obraz sociálnej služby. In Mapa sociálnej situácie v Košickom samosprávnom kraji a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe. - Prešov : Universum-eu, 2013, s. 39-63. ISBN 978-80-89524-12-9.

Mapa sociálnej situácie v Košickom samosprávnom kraji a Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej župe. Zost.: Zlatica Sáposová, Mária Ďurkovská. Prešov : Universum-eu, 2013. 315 s. projekt HUSK/1101/1.6.1/0131 "Regionálna sociálna mapa (Košický samosprávny kraj - Boršodsko-abovsko-zemplínska župa), Regionális szociális mappa (Kassai Őnkormányzati Kerület - Borsod-Abaúj-Zemplén megye)". ISBN 978-80-89524-12-9.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Základné demografické charakteristiky maďarskej menšiny. In GABZDILOVÁ, Soňa. Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918 - 1929. - Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2011, s. 21-47. ISBN 978-80-89524-03-7.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Činnosť Karpatonemeckej strany na Spiši v rokoch 1935 - 1938. In Slezský sborník, 2012, roč. 110, č. 3-4, s. 221-237. ISSN 0037-6833.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Aktivity Karpatonemeckej strany vo vybraných spišských obciach v druhej polovici 30. rokov 20. storočia. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2012, roč. 15, č. 3, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .

ĎURKOVSKÁ, Mária - HREHOR, Henrich. Rádové československé reálne gymnázium v Košiciach 1935 - 1938. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok, 2012, roč. XI, č. 2, s. 100-120. ISSN 1336-2232.

ĎURKOVSKÁ, Mária - GAJDOŠ, Marián. Slovenská akadémia vied a rozvoj vedy v Košiciach. In Košice - inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie organizovanej v Košiciach dňa 24. októbra 2012 Katedrou histórie FF UPJŠ v Košiciach a Východoslovenským múzeom v Košiciach pri príležitosti 140. výročia založenia Východoslovenského múzea v Košiciach. Uršula Ambrušová - Peter Fedorčák (eds.). - Košice : UPJŠ, 2012, s. 195-216. ISBN 978-80-7097-992-1.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Nemecká menšina na Spiši - jej spolky a kultúrno-spoločenská činnosť v 20. a 30. rokoch 20. storočia. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2011, roč. 14, č. 4, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .

HREHOR, Henrich - ĎURKOVSKÁ, Mária. Československé štátne reálne gymnázium v Košiciach 1918 - 1938. In Košice a dejiny - dejiny Košíc : zborník príspevkov z 1. vedeckej konferencie k dejinám Košíc, ktorá sa uskutočnila 16. - 17. septembra 2010 v Košiciach. Editor Štefan Šutaj. - Košice : Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ, 2011, s. 120-129. ISBN 978-80-7097-910-5.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Kultúra ako jedna z dimenzií spoločenského života v Slovenskej republike v rokoch 1939 - 1945. In Život v Slovenskej republike : Slovenská republika 1939 1945 očami mladých historikov. IX. Zostavil Peter Sokolovič. - Bratislava : Ústav pamäti národa, 2010, s. 245-258. ISBN 978-80-89335-37-4.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Podiel spolku Pfadfinderverein na narúšaní občianskych vzťahov v Levoči v 30 rokoch 20. storočia. In BENKO, Juraj et al. Občan a štát v moderných dejinách Slovenska. - Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied vo vydavateľstve Prodama, spol. s.r.o., 2010, s. 119-127. ISBN 978-80-89396-08-5.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Spolupráca Spišskonemeckej strany s maďarskými politickými stranami v regióne Spiša začiatkom dvadsiatych rokov a koncom tridsiatych rokov 20. storočia. In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied [elektronický zdroj], 2010, roč. 13, č. 2, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .

ĎURKOVSKÁ, Mária. Die deutschen Minderheitsparteien in der Slowakei in den Jahren 1918 - 1938. In Bonyhádi Evangélikus Füzetek : Németek a Kárpát-Medencében Konferencia Anyaga. 2. Editor István Nagy, Eszter Bacskai. - Kecskemét : Bonyhád, 2009, s. 33-42. ISBN 978-963-88401-0-3.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Spišskí Nemci a ich politická strana v medzivojnovom období na Slovensku. In Profil - výzkum - perspektivy : sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 4. a 5. listopadu 2008 v Opavě [elektronický zdroj]. Editor Jana Machačová, Oľga Šrajerová. - Opava : Slezské zemské muzeum, 2009, s. 191-200. ISSN 0037-6833.

Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 : (identita a politika II). Jana Šutajová, Mária Ďurkovská (Eds.). Prešov : Universum, 2008. 219 s. Projekt č. APVV-51-047505 - Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie spoločnosti po roku 1989. ISBN 978-80-89046-53-9.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Proces maďarizácie spišských Nemcov a ich postoj ku vzniku Československej republiky. In Slezský sborník, 2009, roč. 107, č. 1, s. 1-14. ISSN 0037-6833.

ĎURKOVSKÁ, Mária. Maďarské a nemecké politické strany predmníchovského Československa (Názorové rozdiely v politike Karpatonemeckej a Spišskonemeckej strany a ich vzťahu voči maďarským politickým stranám). In Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, 2008, roč. 11, č. 4, s. ISSN 1335-3608. Dostupné na internete: .

ĎURKOVSKÁ, Mária. Spolupráca nemeckých a maďarských politických strán v predmníchovskom Československu. In Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie po roku 1989 : (Historické, politologické a právne súvislosti). Jana Šutajová - Mária Ďurkovská (Eds.). - Prešov : Universum, 2007, s. 121-131. ISBN 978-80-89046-46-1.

Maďarská menšina na Slovensku v procese transformácie po roku 1989 : (Historické, politologické a právne súvislosti). Jana Šutajová - Mária Ďurkovská (Eds.). Prešov : Universum, 2007. 136 s. ISBN 978-80-89046-46-1.

Other (scientific and organizational activities, membership in editorial boards, awards):

Since 2020 - Editor in Chief and member of the Editorial board of the internet journal Individual and Society

2006 - 2019 – Executive Editor and member of the editorial board of the internet journal Individual and Society

Since June 2018 – member of Scientific Board of Centre of Social and Psychological Sciences

2014 - 2018 – Member of the Commission for State Exams of the Bachelor’s, Master’s Studies and Rigorous Exams at the Department of History of the Faculty of Arts of the UPJŠ

Evaluator of national projects