Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Katarína Klubicová PhD.

International projects

* COPYTREE - European Network for Innovative Woody Plant Cloning

Európska sieť pre inovatívne klonovanie drevín

Duration: 24.10.2022 - 23.10.2026
Program: COST
Project leader: Mgr. Perniš Miroslav PhD.

* Ex situ conservation of conifer tree species using in vitro cultures and cryopreservation techniques - in the frame of An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century

Ex situ konzervácia druhov ihličnatých drevín použitím in vitro kultúr a kryokonzervačných techník - v rámci projektu Integrovaný prístup konzervácie ohrozených rastlín pre 21. storočie

Duration: 15.10.2019 - 14.10.2023
Program: COST
Project leader: RNDr. Salaj Terézia DrSc.


National projects

* AQUARAD - Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Danchenko Maksym PhD.

* Chronic ionizing radiation affects susceptibility to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Chronické ionizujúce žiarenie ovplyvňuje odolnosť divorastúcich vodných rastlín proti škodcom: Objav a potvrdenie biochemických mechanizmov

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Danchenko Maksym PhD.

* CARBODNA - Aptamer-based analytical platform for in vitro and in situ analyses of complex carbohydrates

Nová analytická platforma pre in situ a in vitro analýzy komplexných sacharidov na báze aptamérov

Duration: 1.9.2022 - 31.8.2027
Program: IMPULZ
Project leader: Mgr. Mravec Jozef PhD.

Influence of the cell wall proteins on embryogenic capacity of selected of conifers

Vplyv proteínov bunkovej steny na embryogénnu kapacitu pri vybraných druhoch ihličnanov

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Klubicová Katarína PhD.

Projects total: 6

Note: * cosolver