Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Stanislav Španiel PhD.

National projects

Evolutionary dynamics of the (Sub-)Mediterranean flora: uncovering causes of high species diversity in Alyssum and Odontarrhena (Brassicaceae)

Evolučná dynamika (sub)mediteránnej flóry: odhalenie príčin vysokej druhovej diverzity v rodoch Alyssum a Odontarrhena (Brassicaceae)

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Španiel Stanislav PhD.

* Evolutionary and ecological outcomes of plant invasions: What are the potential consequences of post-invasion hybridization and polyploidization on the invasiveness of Solidago taxa in Europe?

Evolučné a ekologické dôsledky rastlinných invázií: aké sú potenciálne dopady hybridizácie a polyploidizácie po invázii na inváznosť taxónov rodu Solidago (zlatobyľ) v Európe?

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Šingliarová Barbora PhD.

* RET-EVOL-BRASS - Reticulate or divergent evolution? Resolving processes behind the high species richness and endemism in Brassicaceae genera

Retikulátna alebo divergentná evolúcia? Objasnenie procesov, ktoré stoja za veľkou druhovou bohatosťou a endemizmom v rodoch čeľade Brassicaceae

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Marhold Karol DrSc.

* PLANTin - Aliens among us: Spatio-temporal dynamics of plant invasions and their adverse impact on ecosystem

Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Ing. Hrivnák Richard DrSc.

Projects total: 4

Note: * cosolver