Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Naďa Beronská PhD.

International projects

FULLRECO4US - Cross-border transfer and development of sustainable resource recovery strategies towards zero waste

Cezhraničný transfer a rozvoj stratégií trvalo udržateľného využívania zdrojov smerom k nulovému odpadu

Duration: 1.2.2022 - 27.9.2025
Program: COST
Project leader: Ing. Beronská Naďa PhD.

ESA PECS SVK - Feasibility Study of Contact Capacitor Discharge Welding for In-orbit and Lunar Applications

Štúdia uskutočniteľnosti zvárania kontaktným kondenzátorovým výbojom pre aplikácie na obežnej dráhe a na Mesiaci

Duration: 1.10.2023 - 30.4.2025
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: Ing. Beronská Naďa PhD.

* Research on the corrosion resistance of duplex steels welded with a dual laser beam

Výskum koróznej odolnosti duplexných ocelí zváraných duálnym laserovým lúčom

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2025
Program: Mobility
Project leader: doc. Ing. Hodúlova Erika PhD.


National projects

HaTo-Coat - Hard and tough boride- and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques

Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Beronská Naďa PhD.

Effect of the functional layer of Cu/W electrode prepared by gas pressure infiltration on erosive wear in conditions of plasma discharge

Vplyv funkčnej vrstvy Cu/W elektródy pripravenej metódou tlakovej infiltrácie na erozívne opotrebenie v podmienkach plazmového výboja

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Beronská Naďa PhD.

* DULAWELD - Investigation of the dual laser beam energy distribution on the microstructure and properties of duplex steels welded joints

Výskum vplyvu zmeny rozloženia energie duálneho laserového lúča na výsledné vlastnosti zvarových spojov duplexných ocelí

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Nosko Martin PhD.

* Development of aluminum composite filament for atomic diffusion additive manufacturing

Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Nagy Štefan PhD.

Projects total: 7

Note: * cosolver