Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Miroslav Ferko PhD.

National projects

* SUFIBAR - Targeted suppression of pro-inflammatory and pro-fibrotic signaling pathways to prevent heart failure and occurrence of malignant arrhythmias

Cielená supresia pro-zápalových a pro-fibrotických signálnych dráh pre zabránenie život ohrozujúceho zlyhávania srdca a výskytu malígnych arytmií

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Szeiffová Bačová Barbara PhD.

* Crosslinking of some necrosis-like forms of cell death: signaling and a multi-targeting tool to mitigate heart damage due to ischemia?

Prepojenie niektorých foriem bunkovej smrti nekrotického fenotypu: signalizácia a multicieľový nástroj pre zmiernenie poškodenia srdca v dôsledku ischémie?

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS

* Study of the role of innate cardioprotection in the rat myocardium evoked by non-pharmacological adaptive stimuli under normal and pathological conditions.

Štúdium úlohy endogénnej kardioprotekcie v myokarde potkana evokovanej nefarmakologickými adaptačnými stimulmi za normálnych a patologických podmienok

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS

* MIRCVD - The role of miRNAs in the onset and progression of cardiovascular diseases - new approach to the protection of the heart in situations of increased production of reactive oxygen species

Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení - nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: RNDr. Kura Branislav PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver