Information Page of SAS Employee

RNDr. Peter Vajda PhD. - projects

National projects

* LITHORES - Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia
Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska
Program: APVV
Project leader: RNDr. Vozár Ján PhD.
Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021
Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians
Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Vajda Peter PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022

Projects total: 2

Note:
* cosolver