Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Ing. Marek Radvanský, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • LUČIVJANSKÁ, Katarína - LYÓCSA, Štefan - RADVANSKÝ, Marek - ŠIRAŇOVÁ, Mária**. Return adjusted charge ratios : What drives fees and costs of pension schemes? In Finance Research Letters, 2022, vol. 48, art. no. 102954. (2021: 9.848 - IF, Q1 - JCR, 2.007 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1544-6123. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102954 (APVV-18-0335 : Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami. VEGA č. 2/0101/21 : Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy) Type: ADCA
  • MOGILA, Zbigniew - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - LICHNER, Ivan** - RADVANSKÝ, Marek - ZALESKI, Janusz. Does Cohesion Policy help to combat intra-country regional disparities? : A perspective on Central European countries. In Regional Studies, 2022, vol. 56, no. 10, pp. 1783-1795. (2021: 4.595 - IF, Q1 - JCR, 1.459 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0034-3404. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2037541 (APVV-16-0630 : Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN. APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. VEGA č. 2/0150/21 : Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach) Type: ADCA
    Citations:
    [3.1] NAHTIGAL, Matjaz. EU Recovery Plans, Inclusive Knowledge Economy and Overcoming Regional Disparities. In Lex localis - Journal of Local Self-Government, 2022, vol. 20, no. 4, pp. 1171-1189. Dostupné na: https://doi.org/10.4335/20.4.1171-1189(2022)
  • RADVANSKÝ, Marek. Odhad rozsahu neregistrovanej práce v službách domácnostiam v krajinách EÚ = Estimation of extent of undeclared work in PHS services in EU countries. In LICHNER, Ivan. Zborník abstraktov z vedeckej konferencie EKOMSTAT 2022. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2022, s. 15. ISBN 978-80-88946-92-2. (APVV-20-0621 : Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť. EKOMSTAT 2022 : vedecká konferencia) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus